Komisja przeznacza 63,8 mln euro na nowe projekty związane z ochroną środowiska w UE

 
Komisja Europejska ogłosiła, że przeznaczy 63,8 mln euro na pierwsze w historii „projekty zintegrowane”, które mają być finansowane w ramach programu LIFE na rzecz środowiska. Środki te zostaną przeznaczone na projekty w Belgii, Niemczech, Włoszech, Polsce, Finlandii i Wielkiej Brytanii.
Zintegrowane projekty programu LIFE wprowadzono, by wspomóc państwa członkowskie w przestrzeganiu kluczowych przepisów unijnych w czterech obszarach: Przyroda, Woda, Powietrze oraz Odpady.
Projekty zintegrowane w Niemczech i Wielkiej Brytanii przyczynią się do wdrażania planów gospodarowania wodami w dorzeczach, natomiast projekt w Polsce wesprze realizację regionalnego programu ochrony jakości powietrza. Te trzy projekty dysponują łącznym budżetem w wysokości 52,4 mln euro, z czego 30,4 mln euro pochodzi ze środków unijnych. Służyć będą ułatwieniu i skoordynowaniu wykorzystania finansowania uzupełniającego w wysokości mogącej przekroczyć 1 mld euro.
 
Na realizację programu dotyczącego Polski przeznaczonych zostanie 16,7 mln euro. Projekt dotyczyć będzie województwa małopolskiego a celem będzie wdrożenie planu poprawy jakości powietrza, opracowywanego już w 2013 roku. Program przewiduje usunięcie 155 000 przestarzałych i mało efektywnych kotłów na paliwa stałe. 
 
Cele szczegółowe obejmują usuwanie barier dla pozyskiwania funduszy na zastąpienie przestarzałych kotłów węglowych oraz modernizację systemów grzewczych na bardziej efektywne, budowanie potencjału lokalnego. Podniesiona zostanie świadomość społeczeństwa, w temacie poprawy jakości powietrza i poprawę współpracy regionalnej poprzez wspólne działania w tworzeniu rejestrów poziomów emisji i modelowania, a także wymiany doświadczeń w zakresie poprawy jakości powietrza. 
 
Karmenu Vella, europejski komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, stwierdził: „To przykład inwestowania funduszy europejskich bezpośrednio w poprawę jakości życia obywateli.Aby jak najlepiej sprostać głównym wyzwaniom w zakresie ochrony środowiska i zdrowia, takim jak zanieczyszczenie powietrza i wody czy utrata różnorodności biologicznej, wszystkie działania w ramach obecnej polityki należy ukierunkować na realizację tych samych celów.Właśnie temu posłużą projekty zintegrowane”.
 
Projekty zintegrowane w Belgii, Finlandii i we Włoszech przyczynią się do ochrony przyrody w Europie, na znacznie szerszą skalę niż dotychczas. Projekty dotyczące ochrony przyrody dysponują łącznym budżetem w wysokości 56,3 mln euro, z czego 33,3 mln euro pochodzi ze środków unijnych. Służyć będą ułatwieniu i skoordynowaniu wykorzystania – na potrzeby zarządzania chronionymi obszarami sieci Natura 2000 – około 393 mln euro finansowania uzupełniającego, w przypadku inwestycji w infrastrukturę pochodzącego z innych dostępnych funduszy unijnych.
 
Źródło: Komisja Europejska