Trudno jednak na chwilę obecną ocenić, na ile zaproponowane w obecnym kształcie zapisy spowodują, że podmioty do tego uprawnione będą masowo tworzyły takie „jednostki”.

Zgodnie z przyjętą definicją przez klaster energii rozumie się cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu.

Przez spółdzielnię energetyczną w myśl zapisów ustawy nowelizującej uznaje się spółdzielnię w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21), której przedmiotem działalności jest wytwarzanie:
a)    energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 MW lub
b)    biogazu w instalacjach odnawialnego źródła energii o rocznej wydajności nie większej niż 40 mln m3 lub
c)    ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy osiągalnej w skojarzeniu nie większej niż 30 MWt
– i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energii elektrycznej, biogazu lub ciepła na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu niższym niż 110 kV lub dystrybucyjnej gazowej lub sieci ciepłowniczej, na obszarze gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej.

Spółdzielnie energetyczne dynamicznie rozwijają się głównie w Niemczech, Danii, Francji, Włoszech czy Wielkiej Brytanii. Pierwszą taką spółdzielnią energetyczną w Polsce jest Spółdzielnia Nasza Energia. Jej członkami są Bio Power Sp. z o. o. (inicjator pomysłu), a także Spółka Elektromontaż Sp. z o. o. oraz cztery sąsiadujące ze sobą gminy z terenów zamojszczyzny: Sitno, Skierbieszów, Komarów-Osada, Łabunie.

Spółdzielnia energetyczna – zachęty
Spółdzielnia energetyczna albo podmiot wykonujący na rzecz spółdzielni energetycznej zadania operatora zamkniętego systemu dystrybucyjnego będzie zwolniony m. in. z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia – pod warunkiem stosowania opłat nie wyższych niż suma cen i stawek opłat wynikających z taryf właściwych dla danego typu odbiorcy, zatwierdzonej przez Prezesa URE OSD lub sprzedawcy zobowiązanemu, na obszarze działania tego podmiotu, w poprzednim roku kalendarzowym; opracowywania i przedkładania do zatwierdzenia planów rozwoju; opracowywania IRiESD czy też np. przyłączania nowych odbiorców, z wyłączeniem odbiorców końcowych wnioskujących o przyłączenie do sieci OSD za pośrednictwem sieci spółdzielni energetycznej albo podmiotu wykonującego na rzecz spółdzielni energetycznej zadania operatora zamkniętego systemu dystrybucyjnego.

Zatem ograniczenie nadzoru Prezesa URE nad działalnością sektora dystrybucji oraz zwolnienie z obowiązku przedstawiania taryf, instrukcji i planów rozwoju do zatwierdzenia, może stanowić znaczną zachętę dla potencjalnych podmiotów, aby inicjatywa powstawania tego rodzaju przedsięwzięć nabrała realnych kształtów, co przełoży się w finalnym rozrachunku na niższe koszty zaopatrzenia w energię odbiorcy końcowego i będzie wymuszać dokonywanie inwestycji w nowoczesne sieci elektryczne.

Czy jednak proponowane rozwiązania faktycznie wpłyną na powstawanie w Polsce tego typu inicjatyw? Przyjdzie nam jeszcze pewnie na to trochę poczekać.

Monika Słowińska-Drewing
Radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Agnieszka Grzywacz Monika Słowińska – Drewing s.c.

Źródło: GLOBEnergia Plus 6/2016


POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus i czytaj cały artykuł już dziś!

appstore        google play

Redakcja GLOBEnergia

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia