W rankingu źródeł informacji Internet zajmuje najwyższą pozycje. Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPiUG) opracowało raport związany z obecnością branży grzewczo-instalacyjnej w Internecie. Takie hasła jak: system solarny, kolektory słeneczne czy pompy ciepła notują coraz większe zainteresowanie w wyszukiwarkach internetowych.

Celem badań było dostarczenie wiedzy na temat rzeczywistych potrzeb informacyjnych w  zakresie branży G-I, co można wykorzystać np. w planowaniu działań marketingowo-sprzedażowych.  W badaniu uwzględniono statystyki z wyszukiwarki Google.pl, ale wyniki można uznać za w pełni  reprezentatywne dla całego polskiego Internetu. Według danych z ranking.pl, wyszukiwarka  Google.pl generuje 98% ruchu na stronach internetowych. Tak więc pytania zadawane w  wyszukiwarce można uznać za odwzorowanie rzeczywistego zainteresowania poszczególnymi  grupami produktów branży grzewczo-instalacyjnej. Uśrednienie statystyk dla całego 2012 roku  pozwala uzyskać dokładne poziomy zainteresowania, niezależnie od okresowych wahań w ciągu roku.  
 

Podstawowa statystyka – potencjał zainteresowania grupami produktów branży G-I  

Na podstawie 1160 typów zapytań (np. kotły co, piece gazowe, system solarny, pompy ciepła woda  woda, itd.) w wyszukiwarce Google, można ocenić potencjał zainteresowania poszczególnymi  grupami produktów w okresie 12 miesięcy (rys.1.). Największe zainteresowanie wzbudzają kotły  grzewcze (45% ogółu zapytań), a także kominki i grzejniki. Urządzenia z grupy Odnawialnych Źródeł  Energii stanowią około 27% udziału wszystkich zapytań – poza kolektorami słonecznymi i pompami  ciepła (12 i 8% zapytań), około 7% zapytań dotyczy kotłów na biomasę (drewno, zboże).

Rysunek 1. Sumaryczna statystyka zainteresowania podstawowymi grupami produktów (analiza 1160 typów zapytań,  Google.pl, wartości uśrednione dla roku 2012).    
Jakie rodzaje kotłów grzewczych wzbudzają największe potrzeby informacyjne?
 
W grupie zapytań o kotły (z uwzględnieniem zapytań typu „piece”) zarejestrowano 256 rodzajów  zapytań, np. kotły gazowe, kotły na drewno, piece węglowe, itd.. Ogółem 79% zapytań w roku 2012  miało charakter powiązany z rodzajem paliwa. Przede wszystkim więc poszukuje się informacji o  typach kotłów, gdzie najwięcej zapytań (40%) dotyczyło kotłów gazowych (rys.2.). Wśród zapytań  „INNE” najwięcej dotyczyło kotłów opalanych olejem zużytym.

rys2Rysunek 2. Statystyka zainteresowania kotłami grzewczymi według rodzaju paliwa (Google.pl, wartości uśrednione dla  roku 2012) 

Widoczna jest tutaj rozbieżność pomiędzy zainteresowaniem danymi typami kotłów, a ich sprzedażą  na rynku polskim. Można szacować, że udział potrzeb informacyjnych dla kotłów gazowych jest około  2-krotnie wyższy niż ich faktyczny udział w rynku sprzedaży kotłów w Polsce. Z kolei odwrotna  zależność występuje dla kotłów węglowych, gdzie zainteresowanie można szacować na około 1,5- krotnie niższe od faktycznego ich udziału w rynku kotłów sprzedawanych w Polsce. Jest to zresztą  wytłumaczalne – nowsze rozwiązania technologiczne w odróżnieniu od uznawanych za tradycyjne,  budzą więcej pytań i tym samym potrzeb informacyjnych. Jest to szczególnie wyraźnie widoczne dla  nowych technologii opartych o Odnawialne Źródła Energii.  

Jakie rodzaje pomp ciepła wzbudzają największe potrzeby informacyjne?  
Na podstawie 29 typów zapytań w wyszukiwarce Google dla kategorii pomp ciepła, można ocenić  potencjał zainteresowania różnymi ich rodzajami. Największy udział (72%) mają zapytania o pompy  ciepła typu powietrze-woda (rys.3.), a dodatkowo 14% stricte dotyczy pomp ciepła przeznaczonych  do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. (rys.3.)

rys3

Rysunek 3. Statystyka zainteresowania pompami ciepła według typów (Google.pl, wartości uśrednione dla roku 2012)   
Jakie rodzaje kolektorów słonecznych wzbudzają największe potrzeby informacyjne?  
Na podstawie 12 typów zapytań w wyszukiwarce Google, można ocenić potencjał zainteresowania  różnymi rodzajami kolektorów słonecznych. Ogółem jedynie 14% zapytań z tej grupy produktów jest  powiązana z ich rodzajem. Wśród tych zapytań, większa część (74%) dotyczy kolektorów próżniowych  (rys.4.).    ryys4Rysunek 4. Statystyka zainteresowania kolektorami słonecznymi według typów (Google.pl, wartości uśrednione dla roku  2012)
W przypadku kolektorów słonecznych można mówić o znacznej rozbieżności między charakterem  zainteresowania, a rynkiem sprzedaży. Według ostatnich danych z roku 2011 organizacji ESTIF  (estif.org), udział kolektorów próżniowych w polskim rynku należy do jednego z najwyższych w  Europie i przekracza 26%. Tymczasem w zainteresowaniu w Internecie analogiczna wartość wynosi  74%. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że wysokie zainteresowanie kolektorami próżniowymi  nie przekłada się na ich sprzedaż.    

Jakie rodzaje grzejników wzbudzają największe potrzeby informacyjne?  
Na podstawie 179 typów zapytań w wyszukiwarce Google, można ocenić potencjał zainteresowania  różnymi rodzajami grzejników. Ogółem 59% zapytań dla tej kategorii produktu jest powiązana z ich  rodzajem. Najwięcej z tych zapytań występuje dla grzejników aluminiowych, łazienkowych oraz  elektrycznych (rys.5.).    
rys5Rysunek 5. Statystyka zainteresowania grzejnikami według typów (Google.pl, wartości uśrednione dla roku 2012)  
Widoczne jest znaczne zróżnicowanie zapytań w zakresie grzejników. Jest to produkt na tyle znany,  że zapytania mają charakter bardzo precyzyjny.    
Charakter zainteresowania w poszczególnych segmentach produktów

Nowe technologie, za jakie można uznać kolektory słoneczne i pompy ciepła, budzą więcej pytań o  ceny zakupu (dla pomp ciepła aż 44%), a także o opinie (do 11%). Znaczna jest także liczba   o dostawców /wykonawców, szczególnie dla kolektorów słonecznych (24% zapytań). Produkty  „tradycyjne” jak kotły, czy też grzejniki rodzą pytania przede wszystkim związane z ich typami (co  zostało omówione na rys.2. i rys.5.).    rys6
Rysunek 6. Statystyka charakteru zainteresowania w poszczególnych grupach produktów (Google.pl, wartości uśrednione  dla roku 2012)
Branża grzewczo-instalacyjna, jak wskazuje raport SPiUG jest silnie obecna w Internecie. Jest to  naturalne, gdyż uważa się, że „im trudniejszą jest decyzja, tym większą rolę będzie odgrywał  Internet”. Nowe technologie budzą więcej pytań, wobec czego ich dostawcy mają szansę wykorzystać  ten fakt dla pozyskiwania przyszłych Klientów.  

Źródło: SPIUG