Projekt pt. Budowanie Sieci współpracy na rzecz promocji Odnawialnych Źródeł Energii – BUS OZE realizowany jest  przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, w ramach działania 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF), w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

Działania projektowe W ramach projektu pt. Budowanie Sieci współpracy na rzecz promocji Odnawialnych Źródeł Energii – BUS OZE prowadzony jest cykl spotkań, szkoleń, wizyt studyjnych, które zwieńczone zostaną opracowaniem koncepcji zagospodarowania Małopolskiego Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini. Zasadniczym celem prac projektowym jest wypracowanie nowego modelu współpracy na zasadzie utworzenia kanału transferu informacji, wiedzy i know how, dotyczących teorii i praktyki w zakresie wdrażania i monitorowania efektywności odnawialnych źródeł energii.

Ważnym elementem projektu są także działania o charakterze  informacyjno-promocyjnym,  nakierowanie  na rozpowszechnianie informacji o pozytywnych efektach stosowania OZE oraz podniesienie świadomości i poparcia społeczności lokalnej w tym zakresie. W tym celu zostanie opracowany poradnik oraz przeprowadzona zostanie promocja OZE w Małopolsce.
Spotkania robocze
 27–28.06.2012 r., Krzeszowice, Polska Pierwsze spotkanie robocze partnerów w Krzeszowicach miało charakter spotkania inicjującego projekt. Było połączone ze zwiedzaniem Małopolskiego Centrum Odnawialnych Źródeł  i Poszanowania Energii w Miękini, którego koncepcja zagospodarowania będzie jednym z produktów końcowych projektu.
5–7.12.2012 r., Miszkolc, Węgry Drugie spotkanie robocze odbyło się w Uniwersytecie w Miszkolcu. Wizyta studyjna poświęcona była zagadnieniom energii geotermalnej a także racjonalnej gospodarki odpadami. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzania nowowykonanego odwiertu geotermalnego i elementów powstającej ciepłowni geotermalnej, a także basenów wykorzystujących wody geotermalne, m.in. w Egerze oraz w Egerszalók.

27.02–1.03.2013 r., Salzburg, Wiedeń, Austria Trzecie spotkanie robocze partnerów dedykowane technologiom energooszczędnym w budownictwie odbyło się w Austrii. W czasie wizyty studyjnej uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzeć pasywne budynki mieszkalne oraz budynki użyteczności publicznej. Zapoznano się z dobrymi praktykami w zakresie testowania pomp ciepła, a także z ekspozycją do-tyczącą OZE i technologią budownictwa energooszczędnego  w Sonnenplatz. luty 2014 r., Ivano-Frankivsk, Ukraina Kolejne spotkanie robocze partnerów będzie podsumowaniem działań projektowych. Przewidywane jest przedstawienie partnerom Koncepcji zagospodarowania Małopolskiego Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii  w Miękini w ostatecznym kształcie. W programie wizyty studyjnej przewidziano przedstawienie doświadczeń Uniwersytetu w Ivano-Frankivsku w zakresie OZE, zarządzania  i efektywności energetycznej.

1–2.10.2013 r., Zakopane, Polska, Konferencja z PSG Czwarte spotkanie partnerów projektu odbywało się w Zakopanem w dniach 1–2 października 2013 r. Na spotkaniu omawiano aktualne kwestie dotyczące bieżących działań projektowych. Spotkanie było dedykowane również wykorzystaniu energii geotermalnej, ponieważ uczestnicy spotkania mieli możliwość uczestniczenia w IV Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym, gdzie mogli się zapoznać z dobrymi praktykami i projektami wykorzystania wód i energii geotermalnej.

Warsztaty w ramach projektu
11–14.09.2013 r., Samsø, Dania W ramach warsztatów odbyło się szkolenie w zakresie planowania energetycznego przeprowadzone przez inż. Joergena Olesena z PlanEnergy, a także przybliżenie idei wyspy Samsø, jako niezależnej energetycznie i opartej  o zasoby OZE znajdującej się na wyspie. Wizyta studyjna obejmowała również wizytę wewnątrz wiatraka, w nowoczesnej spalarni śmieci w Kopenhadze oraz w parku doświadczeń przybliżającym zagadnienia z zakresu energii – Danffoss Universe.

Promocja projektu 28–29.11.2013 r., Kraków, Polska, II Targi Modernizacji Budynków W ostatnim czasie idea projektu miała okazję dotrzeć do świadomości szerszego grona mieszkańców Małopolski i nie tylko, dzięki promocji projektu na II Targach Modernizacji Budynków w Krakowie. Oprócz wielu rozmów na temat projektu, które odbyły się przy stoisku, została również wygłoszona prezentacja pokazująca dotychczasowe i planowane działania, o których mowa powyżej.

1401 busOZE1