INWESTORZE!  Jeśli  chcesz  być  zadowolony  z  realizowanego  przedsięwzięcia  budowy  domu,  zapoznaj  się  z  kilkoma  wybranymi  przez  nas  zagadnieniami,  które  uważamy  za  ważne  podczas  realizacji  inwestycji,  budowy  domu,   w którym chcesz zastosować urządzenie grzewcze, którym ma być pompa ciepła.

Nie wzięcie ich pod uwagę lub ich zbagatelizowanie grozi powstaniem w przyszłości wielu niepotrzebnych problemów: użytkowych/eksploatacyjnych, stresem,  konfliktami ludzkimi, niepotrzebnymi i wysokimi dodatkowymi kosztami inwestycyjnymi oraz eksploatacyjnymi.

Faza projektu instalacji wewnętrznych i zewnętrznych – Projektant:
Czy OZC (Ogólne Zapotrzebowania na Ciepło) w projekcie zostało starannie policzone dla danej lokalizacji projektu (usytuowanie geograficzne, nasłonecznienie). Czy obliczenia wykonano wg aktualnej Normy:
•     PN-EN 12831: 2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego,
•     PN-B-03406: 1994 Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m 3
Czy inwestor zaznaczył w umowie, że temperatury w budynku (dzienna i nocna) mają być inne niż normatywne np. temperatura dzienna pomieszczenia +20 o C, natomiast nocna +18 o C. – (PN-82/B-02402, „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach”).
Temperatury te wpływają na OZC budynku – im wyższe temperatury w pomieszczeniu tym większe straty energetyczne budynku/wyższe zapotrzebowanie na energię. Skutkuje to często wyższymi temperaturami na zasilaniu systemu ogrzewania. W konsekwencji niższe COP pompy ciepła, SCOP systemu, a co z tym idzie wyższy rachunek za ogrzewanie (jak największy udział ogrzewania powierzchniowego – niskotemperaturowego).
Czy świadomie podjęto decyzje, w jakim trybie pompa ciepła ma pracować?
Samodzielnie – monowaletnie (jedyne źródło ciepła) czy z dodatkowym źródłem ciepła – biwalentnie (np. z grzałką elektryczną, kotłem gazowym, kotłem olejowym, kotłem stałopalnym, kominkiem  z płaszczem wodnym)?
Jaki ma być udział dodatkowego źródła ciepła – do jakiej temperatury zewnętrznej pompa  ciepła będzie jedynym źródłem ciepła?
Czy dla systemu biewaletnego – monoenergetycznego (pompa ciepła współpracuje z grzałką elektryczną) gdzie zastosowano pompę ciepła solanka/woda prawidłowo dobrano wymiennik gruntowy (poziomy lub pionowy), którego czas pracy będzie dłuższy niż w systemie monowalentnym?
Czy uwzględniono w projekcie zasobnik buforowy, który ma wpływ na:
•     zapewnienie nominalnego (optymalnego) przepływu wody grzewczej przez skraplacz pompy ciepła,
•     eksploatację i żywotność pompy ciepła,
•     współpracę z dodatkowym/mi źródłem/ami ciepła (ochrona maksymalnej temperatury parownika),
•     zapewnia i zabezpiecza optymalne rozmrażanie gazem gorącym dla pomp ciepła powietrze/woda,
•     ewentualne wykorzystania drugiej taryfy energetycznej,
•   wykorzystanie w przyszłości sytemu EVU-contakt – zdalne nadrzędne sterowanie przez Zakłady Energetyczne w celu lepszego wykorzystanie drugiej taryfy energetycznej,
•     pracę w systemach Smart GRID (Smart Heat Pumps) – inteligentnego zarządzania sieciami
energetycznymi
Jest niezbędny przy kilku obwodach, strefach grzewczych/chłodzących, umożliwia bezawaryjną współpracę z dodatkowym/i źródłem/ami ciepła, szczególnie w systemach biwalentnych  z temperaturami powyżej +60 o C.
Czy pompa ciepła ma również chłodzić – zapewniać w okresach letnich komfort użytkowania obiektu? Czy ma to realizować pasywnie, czy aktywnie?
Czy zaproponowane rozwiązanie rozprowadzenia ciepła (ogrzewanie powierzchniowe radiatorowe, nawiew) uwzględnia niskotemperaturowe źródło ciepła: pompę ciepła?
Czy projektant zaproponował zwiększony udział ogrzewania powierzchniowego? Czym większy udział ogrzewania powierzchniowego tym wyższy współczynnik SCOP a niższe roczne koszty eksploatacyjne.
Czy w przypadku zastosowania z konieczności ogrzewania ściennego na powierzchni zewnętrznej przegrody / ściany zewnętrznej zalecono zwiększenie grubości izolacji przegrody, ściany w celu zmniejszenia strat cieplnych (po stronie zewnętrznej – aspekt miejsca wystąpienia punktu rosy).
Czy projektując instalację szacowano/określono współczynnik SCOP np. przy pomocy programy  WP-OPT lub innego.
Pozwala on określić szacunkowe koszty eksploatacyjne w skali roku oraz sezonowy współczynnik efektywności energetycznej całego systemu / instalacji.
Czy przewidziano zastosowanie zasobnika c.w.u., jeśli tak, to o jakiej pojemności (ze względów ekonomicznych zaleca się stosowanie przelicznika około 50 litrów/osobę na dobę)?
Zaleca się zastosowanie zasobnika c.w.u. o minimalnych stratach postojowych oraz o odpowiednio dużych powierzchniach wymiany (wężownicach), minimum 0,3 m 2 /kW mocy pompy ciepła. W przypadku zbyt małych powierzchni wymiany ciepła nie uzyskamy odpowiedniej temperatury c.w.u. jak również istniej możliwość awaryjnych wyłączeń pompy ciepła na skutek nieprawidłowej pracy na rzecz c.w.u..
Czy w przypadku zaprojektowania cyrkulacji zastosowano odpowiednie izolacje przewodów cyrkulacji oraz zoptymalizowano jej długość w celu zmniejszenia strat na cyrkulacji, czy przewidziano elektroniczną pompę cyrkulacyjną sterowaną czasowo?
Czy zaproponowano w projekcie instalacji rozprowadzenia ciepła (ogrzewanie powierzchniowe, klimakonwektory, radiatory – grzejniki), zastosowanie elektronicznych pomp obiegowych  o wysokiej efektywności eneregtycznej – EEI < 27 (23)*, w celu zoptymalizowania współczynnika SCOP, zminimalizowania kosztów eksploatacyjnych?
Przykład pompy obiegowej analogowej dla systemu ogrzewania powierzchniowego z obciążeniem 90 W a elektroniczną pompą obiegową ze średnim obciążeniem 25 W.
Czas pracy systemu 6 miesięcy (od 15 października do 15 kwietnia) 24 h = 180 dni x 24h = 4 320 h
Analogowa pompa obiegowa obciążenie średnie 90 W, koszt jej pracy w sezonie zimowym to średnio:
90 W x 4 320 h = 388,8 kWh x 0,65 gr/kWh = 252 zł i 72 grosze. Elektroniczna pompa obiegowa obciążenie średnie 25 W, koszt jej pracy w sezonie zimowym to średnio: 25 W x 4 320 h = 108, 0 kWh x 0,65 gr/kWh = 70 zł i 2 grosze.

* EEI – wskaźnik efektywności energetycznej jest ustalony w oparciu o procedurę, którą stanowi rozporządzenie wykonawcze ENER LOT11 do Dyrektywy ErP.  
EEI równa np. 27 (23)* oznacza, że zastosowana pompa obiegowa zużyje jedynie 27 (23)% energii elektrycznej, którą zużyłaby statystyczna pompa obiegowa
zastosowana przed rokiem 2000, pracująca wg tego samego schematu obciążenia.

Czy w zakresie zawartej umowy jest również nadzór nad wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych i w jakim wymiarze (ilość, częstotliwość wizyt na budowie itd.)?
Ten aspekt jest bardzo ważny w kontekście wykrycia ewentualnych błędów instalacyjnych i domagania się wówczas ewentualnych roszczeń. Roszczeń z tytułu zleconego i popartego umową, ale nieprawidłowego prowadzonego nadzoru nad realizacją inwestycji w zakresie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych objętych projektem.

Faza projektu instalacji wewnętrznych i zewnętrznych – Kierownik budowy:
Jakie ma doświadczenie w realizacji obiektów, gdzie źródłem ciepła będzie urządzanie niskotemperaturowe?
 Jaki jest zakres zawartej umowy w kwestii nadzoru budowlanego, czy w ogóle go przewidziano i w jakim wymiarze (ilość, częstotliwość wizyt na budowie itd.)?
Ten aspekt jest bardzo ważny w kontekście wykrycia ewentualnych błędów budowlanych i domagania się wówczas ewentualnych roszczeń. Roszczeń z tytułu zleconego i popartego umową, ale nieprawidłowego prowadzonego nadzoru nad realizacji inwestycji.
Jak często planuje być na realizowanym obiekcie i kontrolować prace budowlane związane nie tylko z konstrukcją budynku (elementami wytrzymałościowymi), ale również z uniknięciem  mostków cieplnych, prawidłowym wykonaniem izolacji ścian zewnętrznych stropów, dachu, wylewek na poziomie zero, montażu okien itd.

Prace te mają bezpośredni wpływ na koszty eksploatacyjne budynku, a bardzo często część z nich natychmiast po wykonaniu zostaje zakryte innymi elementami np:
•     konstrukcji budynku,
•     wykończenia elewacji,
•     wylewkami, stropami (np. przykrycie wylewką izolacji poziomu zero oraz wykonanego na jej powierzchni ogrzewania płaszczyznowego – podłogowego),
•     elementami wykończenia wnętrz (np. przykrycie izolacji poddasza płyta karton/gips).
Zakrycie, zasłonięcie tych elementów budynku, czy instalacji uniemożliwia późniejszą weryfikację ich jakości i poprawności wykonania.

 
W kolejnych numerach listy dotyczące wykonawcy, producenta, serwisu, dolnych źródeł.

Pobierz wersję PDF

 

Artur Karczmarczyk
Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.