Artykuł dotyczy energii wyprodukowanej w domu, przez osobę fizyczną. W treści artykułu powołano się na interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu. Mimo iż artykuł, jak i sama interpretacja pochodzą z tego roku, z ostatnich dni lutego, należy zwrócić uwagę na to, że niekoniecznie odnoszą się one do aktualnych zapisów prawnych.

Artykuł, na który się powołujemy, można przeczytać tutaj.

W interpretacji czytamy, że według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów).

Według interpretacji poznańskiej Izby Skarbowej wykorzystanie przez właściciela wyprodukowanej przez mikroinstalację energii elektrycznej nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast sprzedaż nadwyżek energii do koncernu energetycznego, w rozumieniu ustawy o VAT podlega rozliczeniu w oparciu o zawarte w niej regulacje i według tejże opinii prosument powinien rozliczyć się według stawek 18 i 32 %.

W interpretacji odniesiono się do zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku. Oznacza to, że osoba interpretująca odnosi się do sytuacji w której obowiązywać miały taryfy gwarantowane na sprzedaną do zakładu energetycznego energię z mikroinstalacji.

Gdyby więc obowiązywały taryfy gwarantowane, na prosumencie ciążyłby obowiązek rozliczenia się z przychodów ze sprzedaży energii. Były by one traktowane jako dochód.

Taka sytuacja jednak nie ma miejsca, ponieważ ustawa o odnawialnych źródłach energii została znowelizowana i obecnie obowiązuje ustawa z dnia 22 czerwca 2016 roku, według której prosument nie może sprzedawać energii do sieci, ale rozlicza się z zakładem energetycznym na zasadzie opustów.

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, właściciel instalacji fotowoltaicznej, będący osobą fizyczną, który wytwarza energię na potrzeby własne nie prowadzi działalności gospodarczej, a nadwyżki rozlicza z zakładem energetycznym bezgotówkowo.

Ustawa mówi dokładnie, że wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, a także pobieranie tej energii z sieci przez prosumenta, nie są świadczeniem usług ani sprzedażą w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 i 846).

Co więcej, energia pobrana z sieci w ramach rozliczenia w systemie opustów jest zużyciem energii wyprodukowanej przez danego prosumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Podsumowując, należy zauważyć, że w obecnej sytuacji prosument nie jest zobowiązany do rozliczania się z energii, którą wyprodukował w mikroinstalacji. Można więc stwierdzić, że jest to jedno z ułatwień dla właścicieli, które wprowadziła nowa ustawa. Nie jest jednak oczywistym, czy nowe rozwiązanie całościowo jest dla prosumenta bardziej korzystne. Jest ono zapewne lepszym rozwiązaniem ze względów podatkowych.

Źródło: GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia