Z informacji odnotowanych w rejestrze unijnym wynika, że emisje gazów cieplarnianych z instalacji uczestniczących w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (ETS) według szacunków obniżyły się w ubiegłym roku o około 4,5 proc.

 
ETS obejmuje ponad 11 tys. elektrowni i zakładów produkcyjnych w 28 państwach członkowskich UE, Islandii, Norwegii i Liechtensteinie, jak również emisje przewoźników lotniczych obsługujących loty między portami lotniczymi w Europie.
W 2014 r. zweryfikowane emisje gazów cieplarnianych z instalacji stacjonarnych wyniosły 1 812 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. Powyższe emisje kształtowały się na poziomie o około 4,5 proc. niższym niż w 2013 r. 
 
Po raz kolejny odnotowano wysoki poziom spełnienia przez przedsiębiorstwa wymogów systemu ETS. Mniej niż 1 proc. instalacji, które zgłosiły emisje za 2014 r., nie umorzyło uprawnień obejmujących ich całkowite emisje przed upływem terminu w dniu 30 kwietnia 2015 r. Dotyczy to jedynie małych instalacji, które emitują łącznie mniej niż 0,5 proc. emisji objętych systemem ETS. 
 
W ramach systemu ETS podmioty odpowiedzialne za instalacje są zobowiązane do przekazywania co roku danych dotyczących zweryfikowanych emisji do rejestrów państw członkowskich. Dane za rok 2014 stały się publicznie dostępne za pośrednictwem dziennika transakcji Unii Europejskiej (EUTL) w dniu 1 kwietnia 2015 r. Od 4 maja 2015 r. w EUTL udostępnia się również dane dotyczące poziomu spełniania wymogów, wraz z informacjami na temat wypełniania przez instalacje spoczywającego na nich obowiązku umorzenia ilości uprawnień równej ubiegłorocznym zweryfikowanym emisjom.
 
Źródło: Komisja Europejska