Zapraszamy Czytelników do zapoznania się z nowoczesnymi i przyszłościowymi rozwiązaniami służącymi oszczędzaniu energii i lepszemu wykorzystaniu jej źródeł odnawialnych, które są planowane lub zostały wdrożone w polskich miastach i gminach – sygnatariuszach Porozumienia Burmistrzów.

Kościerzyna leży na Pojezierzu Kaszubskim, w samym  sercu  Szwajcarii  Kaszubskiej,  krainy  licznych  rzek,  pięknych jezior i wzniesień, co uzasadnia ukierunkowanie jej rozwoju na turystykę i ochronę środowiska. Ten silny ośrodek tradycji i kultury kaszubskiej,  o ponad 600-letniej historii, zwiększa z roku na rok  swoją  atrakcyjność  gospodarczą. 

Dwudziestoczterotysięczna Kościerzyna położona w odległości ok.  60 km od trójmiejskiej metropolii, portów i lotniska  to prężne miasto otwarte na nowe wyzwania i ciągły  rozwój,  a  także  szeroką  współpracę  z  krajami  członkowskimi  Unii  Europejskiej  i  nie  tylko.  Inwestorom  Kościerzyna  oferuje  nie  tylko  tereny  inwestycyjne z dostępem do infrastruktury technicznej,  elastyczny  system  ulg  podatkowych,  przychylność  i pomoc administracji samorządowej, przyjazny klimat lokalnego środowiska, ale także profesjonalny  system  doradztwa,  w  tym  związanego  z  pozyskiwaniem  funduszy  unijnych,  oraz  wykwalifikowaną  kadrę.  Dzięki  wykorzystaniu  nowych  możliwości  związanych  z  członkostwem  w  Unii  Europejskiej  Kościerzyna staje się nowoczesnym miastem dbającym  o  dobro  mieszkańców  oraz  komfort  i  bezpieczeństwo turystów.

Edukacja ekologiczna
 „Miasto  Kościerzyna  –  centrum  ziemi  kościersko-zaborskiej  o  walorach  uzdrowiskowych.  Miasto   o  dobrze  rozwiniętej  infrastrukturze  technicznej   i społecznej przyjaznej dla mieszkańców i turystów”  to konsekwentnie realizowana misja miasta. Ochrona środowiska jest traktowana priorytetowo, co ma  odzwierciedlenie  nie  tylko  w  misji  miasta,  ale  też   w podejmowanych przez miasto inicjatywach. Z myślą   o  środowisku  naturalnym  Kościerzyna  od  wielu  lat  realizuje liczne inwestycje służące jego kompleksowej ochronie, wspierane szerokim programem edukacji ekologicznej. Od 2003 roku miasto organizuje  szkolenia  ekologiczne  dla  gimnazjalistów  pt.  „Trzy  żywioły  do  ochrony”  poruszające  problematykę  ochrony wód, atmosfery oraz gospodarki odpadami.  W  celu  podniesienia  świadomości  społecznej  realizowane są pikniki ekologiczne oraz kampanie informacyjno-edukacyjne np. „Powiedzmy STOP spalaniu  odpadów”,  obejmujące  szeroką  gamę  materiałów  edukacyjnych oraz pogadanki i konkursy.

 Budownictwo energooszczędne
 W 2007 roku z inicjatywy Gminy Miejskiej Kościerzyna za-wiązany  został  Kościerski  Klaster  Budownictwa Pasywnego, którego celem jest promocja  innowacyjnych  rozwiązań  energooszczędnych w budownictwie oraz upowszechnianie  budownictwa pasywnego.  
Likwidacja niskiej emisji
 Od 2008 roku Kościerzyna realizuje program  dofinansowania  systemów  ogrzewania  niskoemisyjnego  i  bezemisyjnego  na  terenie  miasta, mający na celu likwidację niskiej emisji, zwiększenie wykorzystania energii z miejskiego systemu ciepłowniczego i OZE, a tym  samym  zmniejszenie  emisji  zanieczyszczeń  do atmosfery.
Monitoring atmosfery
 W ramach projektu AIRPOMERANIA Fundacji ARMAAG i WIOŚ w Gdańsku zamontowano w Kościerzynie automatyczną stację monitoringu powietrza, która została  włączona w regionalny system zarządzania  jakością  powietrza  w  województwie  pomorskim.  Termomodernizacja W  celu  ograniczenia  zanieczyszczenia  powietrza  Kościerzyna  sukcesywnie  od  2007  roku  podejmuje  działania  zmierzające  do  całkowitej  termomodernizacji  obiektów  użyteczności publicznej w mieście. Na dzień  dzisiejszy  niemal  100%  budynków  zostało  poddanych  kompleksowej  termomodernizacji  (m.in.  wszystkie  placówki  oświatowe,  Kościerski Dom kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sala widowiskowa, a także  dwa wielorodzinne budynki mieszkalne).
Urząd Miasta Kościerzyna

Koscierzyna1