UE planuje ograniczyć emisje o 80 proc. bez zakłóceń w dostawach energii i pogorszenia konkurencyjności.

Unia Europejska zobowiązała się do ograniczenia do 2050 r. emisji gazów cieplarnianych o 80-95 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. W tym celu analizuje obecnie wyzwania wiążące się z odchodzeniem od paliw kopalnych.

W marcu tego roku UE opublikowała plan działania dotyczący obniżania emisji , który obejmuje całą europejską gospodarkę. Zakłada on również opracowanie osobnych planów działania dla poszczególnych jej sektorów. Właśnie udostępniony został kolejny z nich – plan działania w zakresie energii do roku 2050  .

Ponieważ trudno jest dokładnie przewidzieć wielkość przyszłego zapotrzebowania na energię i jej dostępność, w planie przeanalizowano kilka możliwych scenariuszy modernizacji systemu energetycznego pod kątem ewentualnych szans i wyzwań. Uwzględniono również potencjalne wahania cen paliw kopalnych oraz zmiany związane z rozwojem technologicznym i rozbudową sieci.


Odchodzenie od paliw kopalnych

Scenariusze opracowano poprzez połączenie czterech podstawowych aspektów dekarbonizacji: efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, energii jądrowej oraz wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Oto najważniejsze wnioski:
odejście od paliw kopalnych jest możliwe i w perspektywie długoterminowej może kosztować mniej niż obecne strategie
efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii mają kluczowe znaczenie, bez względu na dobór źródeł energii
inwestowanie w modernizację infrastruktury powinno rozpocząć się już teraz – to pozwoli uniknąć bardziej kosztownych zmian w przyszłości
wspólny rynek energii – który ma powstać do 2014 r. – jest niezbędny, by zapobiec wzrostowi jej cen i zapewnić jej bezpieczne dostawy.

Wszystkie scenariusze opierają się na aktywnym zaangażowaniu państw członkowskich w zapobieganie zmianom klimatu. Pomijając wysiłki zmierzające do ograniczenia emisji, niezbędne jest obecnie również zastąpienie przestarzałej infrastruktury energetycznej – część europejskich sieci energetycznych jest w użytku nawet od 40 lat.


Inwestowanie w przyszłość

Jako że zgodnie z prognozami do 2030 r. ceny energii elektrycznej mają wzrosnąć, już teraz konieczne są inwestycje w inteligentne sieci przesyłowe i bardziej efektywne technologie produkcji, przesyłu i magazynowania energii. Dzięki takim środkom oraz wprowadzeniu wspólnego rynku energii jej ceny w perspektywie długoterminowej powinny spaść.

Koszty takich zmian zostaną skompensowane poprzez wysoki poziom zrównoważonych inwestycji stymulujących europejską gospodarkę, związane z nimi miejsca pracy i mniejsze uzależnienie od importu.


Kolejne kroki

W oparciu o plan działania w nadchodzących latach zostaną przedstawione środki dotyczące konkretnych obszarów polityki energetycznej, poczynając od propozycji dotyczących rynku wewnętrznego, odnawialnych źródeł energii i bezpieczeństwa jądrowego, jakie planowane są na przyszły rok.

Źródło: Komisja Europejska

JL