Krosno (w woj. podkarpackim), Działdowo (w woj. warmińsko-mazurskim), Zduńska Wola (w woj. łódzkim), Mielec (w woj. podkarpackim), Suwałki (w woj. podlaskim) i Olsztyn (w woj. warmińsko – mazurskim) zmodernizują sieci przesyłu ciepła. Pieniądze w kwocie 33 mln złotych pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a ściślej – jego I osi i działaniu 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chodu, które wdrażane jest we współpracy z Ministerstwem Energii.

Krosno

Projekt pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Grodzka i Piastowska, zostanie zrealizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie. Spółka jest beneficjentem dotacji z NFOŚiGW w wysokości 3 009 600 zł ze środków POIiŚ 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 6 600 786 zł. Stosowną umowę podpisali, 9 października br. w siedzibie Narodowego Funduszu, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Prezes Zarządu MPGK Sp. z o.o. w Krośnie Janusz Fic.

Projekt, którego realizacja potrwa do końca 2020 r. zakłada modernizację sieci ciepłowniczej (ok. 2,71 km), w wyniku której będzie się ona składać z przewodów preizolowanych w zakresie średnic nominalnych od 2xDN25 do 2xDN250. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (5 284 GJ/rok), spadek emisji pyłu (0,310 Mg/rok) oraz gazów cieplarnianych (CO2/rok 333,59 ). Niniejsze wskaźniki zostaną uzyskane w 2020 r.

Działdowo

Dofinansowanie przekazane przez NFOŚiGW ze środków POIiŚ 2014-2020 w wysokości 8 031 810 zł otrzyma Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. w Działdowie na przedsięwzięcie pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa – poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła, które zostanie zrealizowane do końca listopada 2021 r.  Wybudowana zostanie sieć ciepłownicza o długości 1 km, a równolegle zmodernizowana będzie sieć ciepłownicza długości 4,3 km. Powstaną także 42 węzły cieplne.

Efektem będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (36 631,79 GJ/rok), natomiast szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych został przewidziany na poziomie 3 662,99 tony równoważnika CO2/rok. Modernizacja przyczyni się ponadto do spadku emisji pyłów (37,69 Mg/rok).

Zduńska Wola

Dotacja NFOŚiGW w wysokości 6 689 975 zł pomoże zrealizować przedsięwzięcie pn. Zmniejszenie strat na przesyle i dystrybucji ciepła poprzez modernizację przesyłu ciepła w układzie kanałów ciepłowniczych na system rur preizolowanych w Zduńskiej Woli. Budowa nowych przyłączy i węzłów do obiektów ogrzewanych piecami kaflowymi. Beneficjentem dofinansowania są Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli sp. z o.o.  Całkowity koszt projektu to 9 796 034 zł.

Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę stanu technicznego sieci, dzięki czemu zmniejszą się straty generowane w procesie przesyłu oraz ryzyko powstawania awarii w kolejnych latach. Budowa nowych przyłączy zlikwiduje potrzebę wykorzystywania ogrzewania piecowego. W tym projekcie długość wybudowanej sieci ciepłowniczej wyniesie 0,84 km, długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej 4,78 km, a liczba wybudowanych węzłów cieplnych – 6 urządzeń.

W ramach efektu ekologicznego zmniejszy się zużycie energii pierwotnej (19 666,36 GJ/rok), zaś szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1 681,36 tony równoważnika CO2/rok. Z kolei spadek emisji pyłów ukształtuje się na poziomie 0,17 Mg/rok. Prace przy inwestycji potrwają do końca września 2020. Efekt ekologiczny zostanie osiągnięty w tym samym czasie.

Mielec

Do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu z NFOŚiGW trafi 5 348 048 zł. Przedsiębiorstwo zrealizuje przedsięwzięcie pn. Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca, którego koszt ogólny wyniesie 8 285 850,72 zł. Podpisanie umowy w tej sprawie nastąpiło w NFOŚiGW 8 października 2018 r. Przekazanie dotacji sygnował Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Prezes Zarządu MPEC Sp. z o.o. Wiesław Tyniec.

Przedsięwzięcie obejmie przebudowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami, budowę nowej sieci cieplnej, likwidację węzłów grupowych, budowę nowych węzłów indywidualnych. Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej wyniesie 4,29 km. Przewidywany efekt ekologiczny inwestycji to zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (8 097,92 GJ/rok) oraz spadek emisji gazów cieplarnianych (810,58 tony równoważnika CO2/rok), a także spadek emisji pyłów (0,26 Mg/rok). Koniec prac projektowych, jak i termin osiągnięcia efektu ekologicznego zaplanowano na 15 września 2021 r.

Suwałki

Dotacja z NFOŚiGW dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. w wysokości 3 366 174 zł pomoże zrealizować projekt pn. Likwidacja węzłów grupowych w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła. Przekazanie dofinansowania zostało potwierdzone podpisaniem umowy 2 października br. w siedzibie NFOŚiGW przez Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Prezesa Zarządu PEC w Suwałkach Sp. z o.o. Tadeusza Szaciło. Koszt całkowity inicjatywy wyniesie 6 660 108 zł

Wybudowane zostaną sieci ciepłownicze w Suwałkach o długości 2,43 km oraz 49 węzłów cieplnych. Efektem ekologicznym będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (5205,35 GJ/rok). Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych będzie kształtował się na poziomie 504,79 tony równoważnika CO2/rok. Spodziewany jest także spadek emisji pyłów (0,094 Mg/rok). Nastąpi to pod koniec 2020 r. wraz z oddaniem nowych instalacji do użytku.

Olsztyn

Nieco wcześniej, bo we wrześniu br. NFOŚiGW wsparł finansowo przedsięwzięcie pn. Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie– etap II. Beneficjent – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie otrzymało 7 209 231 zł niskooprocentowanej pożyczki ze środków krajowych.

Koszty generalne projektu wyniosą 13 562 545 zł. Wszystkie zadania inwestycyjne objęte projektem zlokalizowane będą w granicach administracyjnych gminy Miasto Olsztyn a zakończą się pod koniec 2020 r. Plan przedsięwzięcia przewiduje wybudowanie 2,4 km sieci cieplnej. Planowane korzyści środowiskowe to m.in. redukcja zużycia energii pierwotnej (6840,60 GJ/rok). Równolegle zmniejszona będzie emisja CO2 (670,10 Mg/rok), oraz pyłu (0,15 Mg/rok). Efekt ekologiczny zostanie osiągnięty do końca 2020 r.

Przekazanie pożyczki umożliwił program priorytetowy NFOŚiGW Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Cz. 2 Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach jego I osi priorytetowej.

Redakcja GLOBEnergia