Obecnie  promowanie  odnawialnych  źródeł energii i ochrony środowiska zaczyna  stanowić  styl  życia.  Utożsamia  się  z  nim  coraz większa grupa konsumentów.

Nowoczesne firmy, stawiając na proekologiczne  rozwiązania, przyczyniają się nie tylko do  poprawy życia ludzi i warunków środowi ska, ale też zyskują wielu klientów. Jednym  ze  światowej  wielkości  przedsiębiorstw  promujących ochronę środowiska i odna wialne źródła energii jest Ikea.  Główny  zarząd  sieci  sklepów  meblo wych  podjął  decyzję,  by  do  2020  roku  wartość  wytwarzanej  przez  nich  energii   z odnawialnych źródeł równała się tej zu żywanej  podczas  procesów  produkcyj nych.  Mimo  iż  cel  wydaje  się  być  trudny  do  osiągnięcia,  jest  możliwy  dzięki  działaniom podejmowanym przez Ikea już od  lat  90.,  kiedy  to  firma  rozpoczęła  swoją  proekologiczną  politykę.
Świadomość  odpowiedzialności  człowieka  za  stan  środowiska naturalnego przejawia się we  wszystkich  etapach  „cyklu  życia  produk tu” – od wytworzenia przez dystrybucję,  eksploatację, na utylizacji kończąc. Wpro wadzane  nowe  energooszczędne  technologie przyczyniają się do zmniejszenia  zużycia  energii,  a  działania  edukacyjno – programowe związane z gospodarką leśną pomagają w odbudowaniu wyeksplo atowanego środowiska. Ikea, od roku 2000 inwestuje w odnawialne źródła  energii.  Plan  na  lata  2009–2015  podjęty  w  tym  temacie  obejmuje  wydatek  1,5  miliardów  euro  na technologie solarne i wiatrowe. Jak  dotąd,  Ikea  posiada  farmy  wiatrowe   w sześciu europejskich krajach i ponad  340  tys.  paneli  fotowoltaicznych  na  dachach  sklepów  i  magazynów. 

Steve  Howard, dyrektor do spraw zrównoważonego rozwoju, zapewnia,  że  połowa   z  wyznaczonych  do  2020  roku  celów  jest już osiągnięta.

Anna Wańska
Źródła: www.irishtimes.com,  www.ikea.pl, www.inhabitat.com