Dotacja, pożyczka, a może inna forma dokapitalizowania inwestycji? Na naszym rynku finansowym funkcjonuje kilka  instrumentów pozwalających na wsparcie dla przedsięwzięć realizowanych przez firmy technologiczne. Pytanie tylko, które wybrać i jak przekonać do siebie potencjalnego inwestora?

Poszukując najlepszego źródła kapitału dla realizowanych  przedsięwzięć,  firmy  muszą  same  zdecydować,  na  jaką  formę dofinansowania są gotowe. Każda bowiem to szan sa na udaną inwestycję, każda też niesie ze sobą określone obowiązki, ryzyko i konsekwencje dla tego, kto z niej  korzysta.  Z  pozoru  najkorzystniejsza  dla  przedsiębiorcy  dotacja może, choć nie musi, okazać się w obsłudze dużo  droższa  niż  np.  preferencyjna  pożyczka  czy  kredyt.  Lęk  może  budzić  dopuszczenie  do  inwestycji  koinwestora,  trzeba jednak pamiętać, że zgodnie ze starą zasadą „nie  ma darmowych obiadów” i wszystko, nawet to, co wydaje  się bezkosztowe, ma swoją określoną cenę. (…)

inwest 2Pierwszy  wymóg  stawiany  jest  już  na  etapie  definiowania  inteligentnej  sieci  energetycznej.  Musi  ona  spełniać konkretne wymogi określone w dokumentacji  zarówno w odniesieniu do aspektów technologicznych,  jak  i  podmiotów  realizujących  projekt.  Dokumentacja  ściśle określa podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie  projektu  oraz  zakres  przedmiotowy  dofinansowania, dzieląc etapy realizacji przedsięwzięcia na  trzy kategorie działań, w ramach których określono rodzaje zadań, do których działania muszą się odnosić. Ściśle określona jest wreszcie procedura naboru wniosków,  odbywająca się dwuetapowo. W pierwszym etapie beneficjenci (projekty są realizowane w konsorcjach) muszą przedstawić założenia projektu, ewentualne promesy dotyczące montażu finansowego, wszelkiego rodzaju  pozwolenia na budowę, decyzje administracyjne itp. Po  wstępnej ocenie wydawana jest promesa z sześciomiesięcznym  terminem  ważności  (z  możliwością  przedłużenia do 9 miesięcy) oraz zastrzeżeniem, że w konkursie  wybrane zostaną te przedsięwzięcia, które osiągną największe korzyści wynikające z proponowanych rozwiązań. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie muszą  więc wykazać zarówno tzw. gotowość realizacyjną, polegającą na udokumentowanym montażu finansowym  i decyzjach odpowiednich organów właścicielskich, jak i efekt ekologiczny pozwalający na uniknięcie  lub  znaczne  ograniczenie  emisji  CO2.  Ten ostatni liczony jest przy wykorzystaniu  specjalnego wzoru zawartego w dokumentacji, a zatem brak tu miejsca na dowolność   i swobodę interpretacyjną. Drugi etap oceny złożonej dokumentacji ponownie odnosi  się  do  sprawdzenia,  czy  spełnione  zostały  wszystkie  wymogi  formalne  oraz  merytoryczne.  Weryfikowane  są  dokumenty  finansowe, a także zgodność z przepisami   w  zakresie  udzielania  pomocy  publicznej,  tak aby można było przedstawić wniosek do  zatwierdzenia i podpisania umowy o dofinansowanie. Już w trakcie realizacji projektu  beneficjenci muszą pamiętać, że zobowiązani są do stosowania przepisów ustawy –  Prawo zamówień publicznych, a w przypadku podmiotów, których ustawa nie dotyczy  – do stosowania zasady konkurencyjności.  Realizacja projektu musi być zgodna z tym,  co  zapisano  we  wniosku  aplikacyjnym,   a zatem pamiętać należy, że instytucja, która wsparcia udzieliła, ma obowiązek monitorowania postępu finansowego i merytorycznego w projekcie.(…)
inwestKoinwestor, dotacja,  pożyczka  lub  kredyt  to  najbardziej  rozpowszechnione  sposoby  na  zapewnienie dopływu gotówki na realizację  konkretnej  inwestycji.  Najpopularniejsze  nie  oznacza  jednak,  że  jedyne.  Rozwój  rynku kapitałowego w Polsce sprzyja bowiem  działaniom  inwestycyjnym  private  equity,  czyli  inwestycjom  na  niepublicznym  rynku  kapitałowym,  realizowanym  zarówno  na  etapie  tworzenia  określonego  produktu  czy  przedsiębiorstwa,  jak   i  w  nieco  późniejszym,  kiedy  inwestycja  dotyczy  już  działań  lub  podmiotu  mającego  określoną  historię  funkcjonowania  na rynku. Te pierwsze, realizowane w tzw. fazie zalążkowej (seed), charakteryzują się  dużo  wyższym  ryzykiem  inwestycyjnym,  stąd  też  oczekiwania  potencjalnego  inwestora  odnośnie  oczekiwanego  zysku  będą wyższe niż w przypadku inwestycji  w przedsięwzięcia dojrzalsze. (…)
Niełatwy wybór
Sposobów  finansowania  inwestycji  jest  więc  sporo.  Każdorazowa  strategia  inwestycyjna  musi  uwzględniać  zarówno  potencjał  starającego  się  o  wsparcie,  jak   i możliwości funkcjonowania na rynku i komercjalizacji  określonego  produktu.  Atutem  systemu  dotacyjnego  jest  bezzwrotny  charakter  wsparcia,  minusem  mocno  rozbudowana  administracja  i  obowiązki  wynikające  z  dokumentacji  projektowej.  Pożyczki  i  kredyty  nie  stawiają  wymogu  spełnienia  wielu  nierzadko  skomplikowanych procedur, jak ma to miejsce w przypadku  dotacji.  Należy  jednak  pamiętać   o  konieczności  zwrotu  uzyskanych  środków  w  kwocie  powiększonej  o  aktualne  oprocentowanie.  Wreszcie  dopuszczenie  koinwestora  to  sposób  na  zapewnienie  sobie  określonej  gotówki  w  zamian  za  jego zaangażowanie w sprawy spółki oraz  zapewnienie  określonego  zwrotu  z  inwestycji. Ocena, który ze sposobów jest najkorzystniejszy  dla  przedsiębiorcy,  nie  jest  łatwa i zawsze musi wynikać z rzetelnych  analiz,  ewentualne  ryzyko  inwestycyjne  zawsze będzie zaś po stronie tego, kto decyduje się na określony model. Nie zmienia  to faktu, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby  łączyć ze sobą poszczególne rodzaje inwestycji,  co  w  niektórych  przypadkach  jest  wręcz wymogiem.

Bartłomiej Świderek

Czytaj całość w GLOBEnergia 3/2013
2013 3 GE