Tylko do 8 stycznia można zgłaszać się do 8. edycji programu GLEN. Polska Akcja Humanitarna poszukuje trzech młodych osób, które odbędą staże w krajach globalnego Południa , a po powrocie zaangażują się w działania edukacyjne. GLEN to sieć 10 europejskich organizacji, które co roku umożliwiają obywatelom Unii Europejskiej (między 21 a 30 rokiem życia) wyjazd na 3-miesięczne staże w afrykańskich i azjatyckich organizacjach pozarządowych. Przed wyjazdem uczestnicy przechodzą szkolenia z zakresu edukacji globalnej, a po powrocie do swoich krajów mają szansę na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Na każdy z projektów wyjeżdżają dwie lub trzy osoby (zazwyczaj jedna z Europy Zachodniej i jedna z Europy Środkowo-Wschodniej). Seminaria przygotowawcze odbywają się w kwietniu i czerwcu, a staże między lipcem a październikiem. W 2012 roku PAH oferuje trzy projekty. Pierwszy odbędzie się w organizacji TanCraft w Tanzanii, która zajmuje się wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze rzemieślniczym. Zadaniem stażystów/stażystek będzie m.in. transfer wiedzy z zakresu zarządzania i pomoc w udoskonaleniu oferty zrzeszonych w TanCraft firm.
Drugi staż będzie miał miejsce w slumsie Mathare w stolicy Kenii. Uczestnicy pracować będą z podopiecznymi organizacji MYSA , z którymi przygotowywać i prowadzić będą zajęcia fotograficzno-filmowych. Pomogą także w dokumentowaniu i promocji wydarzeń MYSA.
Z kolei trzeci z proponowanych staży jest skierowany głównie dla osób zainteresowanych ochroną środowiska i systemami energii odnawialnej. Głównym zadaniem uczestników będzie przygotowanie rekomendacji dla etiopskiego rezerwatu Kafa w zakresie alternatywnych źródeł energii. Wszystko po to, aby powstrzymać wycinkę zagrożonych lasów i uratować dzikie uprawy kawy Arabica.
Uczestnicy otrzymają stypendium na pobyt w danym kraju, zwrot kosztów podróży na seminaria przygotowawcze oraz staż, atakże zwrot pieniędzy za ubezpieczenie. Koszty wizy i szczepień są wkładem własnym uczestników.

Wszelkie informacje na temat tegorocznej rekrutacji oraz dokładne opisy projektów znajdują się na stronie: http://pah.org.pl/nasze-dzialania/133/glen.

Fot. W 2011 roku staż w MYSA odbyła Kinga Krzemińska. Do jej obowiązków należało m.in. organizowanie zajęć fotograficzno-filmowych dla dzieci (fot. Kinga Krzemińska)

Rozwój alternatywnych źródeł energii w celu zachowania dzikich upraw kawy
(Developing alternative energy systems to preserve wild coffee forests)
Kraj: Etiopia
Tematyka stażu: Źródła energii
Preferowane kierunki studiów/zawody: Inżynieria środowiska, Systemy energii odnawialnej, Ochrona środowiska, Zarządzanie energią lub dziedziny pokrewne
Język: angielski
Liczba uczestników/czek: 3 (w tym jeden/jedna z Polski)
Celem Niemieckiej Unii Ochrony Przyrody i Różnorodności Biologicznej (NABU) jest praca na rzecz ochrony naturalnych siedlisk przyrodniczych, flory i fauny. Wśród wielu projektów NABU prowadzi Program Afryka, który koncentruje się na ochronie lasów, rozwoju obszarów chronionych, łagodzeniu skutków zmian klimatu oraz edukacji ekologicznej.
Wielkim bogactwem Rezerwatu Biosfery Kafa (położonego 450 km na południowy zachód od stolicy Etiopii), są dzikie uprawy kawy Arabica. W tym miejscu lokalne zapotrzebowanie na energię zaspokaja się stosując drewno opałowe i węgiel drzewny pochodzący z zagrożonych lasów naturalnych. W celu ochrony lasów Niemiecka Unia Ochrony Przyrody i Różnorodności
Biologicznej (NABU) chciałaby wprowadzić alternatywne systemy źródeł energii lub rozwinąć nowe metody (np. brykiety z pulpy kawowej).
Stażyści/tki analizować będą potencjał odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, biomasa, wiatr, woda) do wytwarzania energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb potencjalnych użytkowników (w tym ich kultury). Stażyści/tki będą poszukiwać także alternatywnych rozwiązań w innych częściach Etiopii i Afryki, które następnie skonsultują z
ekspertami/tkami, członkami/członikiniami społeczności lokalnych i innymi osobami zainteresowanymi wdrożeniem tego typu rozwiązań w Kafa. Na końcu stażyści/tki będą odpowiedzialni za opracowanie koncepcyjnego planu wdrożenia wybranego systemu. Pod koniec stażu poproszeni zostaną o dostarczenie NABU dokumentacji w języku angielskim. Przed wyjazdem do Etiopii stażyści/tki zostaną zaznajomieni z Rezerwatem Kafa oraz procedurami Niemieckiej Unii Ochrony Przyrody i Różnorodności Biologicznej (NABU) obowiązującymi w Etiopii.
Od stażystów/tek oczekuje się wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, w szczególności w zakresie słonecznych, biomasowych, wiatrowych czy wodnych urządzeń/instalacji wytwarzających energię. Dodatkowo stażyści/tki powinni/e być świadomi/e niewiedzy dotyczącej odnawialnych źródeł energii mieszkańców tego regionu. Wymagana jest znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, a także zdolność przystosowania się do ciężkich warunków życia oraz chęć do pieszych wędrówek i pokonywania dłuższych dystansów. Stażyści/tki powinni/e również zabrać ze sobą własne laptopy.
Planowany okres stażu to sierpień – październik 2012 roku. Zespół będzie składał się z uczestnika/czki polskiego/iej, czeskiego/iej oraz uczestnik/czki niemieckiego/iej lub szwajcarskiego/iej.  Szkolenia i seminaria poprzedzające staż odbywać się będą w języku angielskim.

Źródło: Polska Akcja Humanitarna

JL