Gmina Chełmża ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. 

 
Instalacje mają pracować na potrzeby prywatnych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych. O dofinansowanie starano się w ramach programu priorytetowego Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.
 
Przedmiotem zamówienia były instalacje fotowoltaiczne o sumarycznej mocy 300 kW i 4 pompy ciepła –  wszystko z projektem i montażem. 
 
Wymagania dotyczące realizacji zamówienia były dość specyficzne. Wymagano, by moduły miały okres gwarancji 27 lat przy produktywności 80%, a pozostałe ich parametry niezmiernie blisko pasowały do produktu jednego, wcale nie najtańszego na rynku producenta. W kosztach inwestycji należało uwzględnić również koszt instalacji odgromowej, przepięciowej oraz monitoringu pracy. 
 
Moce instalacji, które będą realizowane w ramach tego zamówienia wahają się między 3kW a 17kW i  nie są to więc duże instalacje, w których koszty jednostkowe szybko spadają. 
 
Biorąc pod uwagę rynkowy koszt projektu i montażu instalacji wraz z materiałami, realny koszt przedsięwzięcia w przypadku instalacji do 3 kW wynosi ponad 5 000 zł netto/kWp, a dla instalacji 17 kW spada on do poziomu ok. 4 500 zł netto/kWp, biorąc pod uwagę pewną skalę instalacji oraz dobrą optymalizację kosztów. 
 
Same instalacje fotowoltaiczne (uwzględniając projekt i montaż) realnie i w oparciu o rynkowe ceny produktów, według naszej analizy powinny kosztować minimum 1 800 000 zł brutto. 
Biorąc pod uwagę wytyczne dot. instalacji z gruntowymi pompami ciepła wynika, że powinny one kosztować min. 350 000 zł brutto. 
 
Wśród ofert przetargowych pojawiły się takie, które złącznie z czterema inwestycjami w pompy ciepła opiewały na łączną kwotę 1 732 000 zł brutto.
 
Z czego wynika taka różnica? Gdzie „zgubiono” koszty pomp ciepła?
 
Źródło: GLOBEnergia