W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, zwanej małym trójpakiem energetycznym, wprowadzono zmianę w grupie instrumentów wsparcia odnawialnych źródeł energii. Dotyczy ona utworzenia gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, zwanej małym trójpakiem energetycznym, wprowadzono zmianę w grupie instrumentów wsparcia odnawialnych źródeł energii. Dotyczy ona utworzenia gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii.

Szczegółowe przepisy regulujące instytucję gwarancji pochodzenia zawarte zostały w nowododanym Rozdziale 2a, w art. 11g – 11l ustawy – Prawo energetyczne.

Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii jest dokumentem stanowiącym potwierdzenie odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej została wytworzona w odnawialnym źródle energii. Z gwarancji pochodzenia nie wynikają prawa majątkowe. Natomiast jej przekazanie  następuje niezależnie od przeniesienia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje gwarancję pochodzenia w terminie 30 dni od dnia przekazania przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego wniosku o jej wydanie.
Wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW zwolnieni są z:
– opłat za wpis do rejestru gwarancji pochodzenia oraz zmian dokonywanych w tym rejestrze;
– opłaty skarbowej za wydanie gwarancji pochodzenia.
Ponadto należy podkreślić, że gwarancja pochodzenia:
– wydawana jest w formie elektronicznej i przekazywana bezpośrednio do rejestru gwarancji pochodzenia;
– wydawana jest na okres 12 miesięcy od dnia zakończenia wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii objętej wnioskiem o wydanie gwarancji pochodzenia – po upływie tego okresu gwarancja pochodzenia wygasa i podlega wykreśleniu z rejestru gwarancji pochodzenia;
– jest oznaczona indywidualnym numerem,
– zawiera zakres danych tożsamy z danymi wskazanymi we wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia oraz wskazuje datę jej ważności;
– traci ważność z chwilą jej przekazania odbiorcy końcowemu;
– wydawana jest za wytworzoną energię elektryczną z dokładnością do 1 MWh.
Źródło: URE