W obrocie gospodarczym ogromne znaczenie ma kwestia odpowiedniej identyfikacji produktu oraz jego wytwórcy. Właściwe ich powiązanie poprzez określony symbol graficzny ma przede wszystkim umożliwić odróżnienie określonego produktu od wytworu konkurencyjnego, pozwala jednak także na wypromowanie marki, a tym samym  wpływa na konkurencyjność firmy.

W  przypadku  branży  OZE,  gdzie  oznaczenia  czy  to  firm,  czy  produktów,  w  tym  usług,  siłą  rzeczy  będą  odwoływały się do ograniczonego katalogu określeń,  kwestia  ta  wydaje  się  wyjątkowo  istotna.  Nietrudno  wyobrazić  sobie  sytuację,  gdzie  na  stosunkowo  niewielkim rynku działać będą firmy posługujące się  nazwami  zawierającymi  słowa  „solar”,  „geo”,  „wind”  czy „energy”. Sama nazwa to oczywiście nie wszystko, ale również nie można wykluczyć, że logotyp czy  kolorystyka  znaku,  jakich  firmy  będą  używać,  przez  swoje podobieństwo bądź wręcz tożsamość spowodują, że ich identyfikacja będzie utrudniona, a przez  to powstanie zamieszanie tak co do samego przedsiębiorstwa,  jak  i  oferowanego  przez  nie  produktu  czy  pakietu  usług.  Sytuacja  taka  może  być  szczególnie  dotkliwa, kiedy jakość produktu jednej z firm będzie  rażąco niższa od produktu podobnego, oferowanego  przez konkurencję.

Znaki towarowe
 Kwestia  wykorzystania  i  skutecznej  ochrony  znaków  towarowych  w  naszym  systemie  gospodarczym  zyskała na znaczeniu w ciągu ostatnich dwudziestu lat,  co wiąże się z wprowadzeniem w Polsce zasad wolnego rynku. Dziś trudno sobie wyobrazić przedsiębiorstwo, produkt, a nawet projekt, który nie odróżniałby się od podobnych, a przy tym pewne jego elementy  nie podlegałyby prawnej ochronie. Znakiem towarowym może być określone logo, znak graficzny, symbol, grafika, slogan, a nawet melodia czy kształt pro duktu użyty przez przedsiębiorcę w celu identyfikacji  swoich  towarów  lub  świadczonych  na  rynku  usług.  Zarejestrowanemu  znakowi  towarowemu  towarzyszyć zwykle będzie symbol „TM” (z ang. trade mark)  lub litera R wpisana w koło, co oznacza, że dany znak  został zarejestrowany w odpowiednim rejestrze znaków towarowych. Co istotne, w większości krajów rejestracji znaków dokonuje się we właściwym urzędzie  patentowym.
Ochrona znaku towarowego
 Znaki towarowe spełniają kilka funkcji. Do najistotniejszych należą funkcja oznaczenia pochodzenia, funkcja  jakościowa  oraz  reklamowa.  W  przypadku  pierwszej  chodzi o powiązanie znaku z określonym producentem, a więc powiązanie produktu lub produktów, których on dotyczy, z ich wytwórcą. Funkcja jakościowa  pozwala na przekazanie odbiorcy produktu informacji  o określonych jego cechach, a więc wpływa na świadomość  dotyczącą  jakości  otrzymanego  produktu.  Istota  funkcji  reklamowej  sprowadza  się  natomiast  do  oddziaływania  na  klienta  w  celu  nakłonienia  godo  skorzystania  z  określonej  oferty  lub  nabycia  konkretnego  produktu.  Jak  nietrudno  zauważyć,  wszystkie  trzy  funkcje  są  ze  sobą  powiązane  i  w  zdrowo  funkcjonującym  systemie  wolnorynkowym  nie  występują  oddzielnie.  Jednocześnie  z  uwagi  na  konieczność  zachowania  jasnych  reguł  rynkowych,  w  tym  zapobieżeniu nieuczciwej konkurencji, stworzono  system ochrony znaków towarowych, do  których  prawa  zaliczane  są  do  kategorii  wartości  niematerialnych  i  prawnych.  Upraszczając, można mówić o dwóch systemach ochrony prawnej, które od końca  XIX  wieku  funkcjonują  do  dziś:  system  prawa wyłącznego do znaku towarowego  oraz system opierający się na normach zakazowych, które swe źródła mają właśnie  w  prawie  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji. (…)
Znaczenie znaku towarowego
 Zastrzeżenie  i  ochrona  znaku  towarowego  pozwalają  zabezpieczyć  interesy  przedsiębiorcy  i  uchronić  oferowany  przez  niego  produkt  przed  praktykami  nieuczciwej  konkurencji.  Zastrzeżenie  znaku towarowego można zalecić przedsiębiorcom  działającym  w  branży  OZE,  szczególnie  w  kontekście  planowanego  wejścia  w  życie  ustawy  o  odnawialnych  źródłach energii, a tym samym przewidywanego  dynamicznego  rozwoju  rynku.  O  ile  bowiem  posłużenie  się  podobnym  znakiem w branżach niemających ze sobą  nic  wspólnego  nie  będzie  rodziło  wielu  konfliktów,  to  w  przypadku  tej  samej,   z  pewnością  naruszy  interesy  zarówno  producentów,  jak  i  odbiorców  określonych produktów. Zakłócona w tym przypadku  zostanie  funkcja  jakościowa  oraz  oznaczenia  pochodzenia  produktu,  co  będzie szczególnie bolesne dla przedsiębiorcy oferującego produkt lepszy. Można  zatem przyjąć, że ochrona znaku towarowego to jeden z podstawowych elementów  funkcjonowania  przedsiębiorstwa  oraz kreowania jego wartości. Sama procedura  zastrzeżenia  nie  jest  skomplikowana ani droga, a możliwość skorzystania   z pomocy wykwalifikowanych rzeczników  patentowych sprawia, że nie obciąża ona  w zasadzie zasobów przedsiębiorstwa.
Bartłomiej Świderek

Cały artykuł w numerze 5/2013
2013 5 GLOBEnergia