Fundusze unijne na lata 2007-2013 oferują możliwość finansowania projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym polegających na budowie elektrowni wiatrowych.

Zwiększenie procentowego udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym stanowi jeden z priorytetów UE i  Polski na najbliższe lata. Szybki rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) wiąże się z koniecznością znaczącego wsparcia finansowego ze źródeł publicznych. Warto wykorzystać środki unijne jako źródło dofinansowania takich przedsięwzięć bądź jako instrument dźwigni finansowej, która gwarantuje wykonalność finansową projektu.

Przed nami szybki rozwój OZE
Obecnie energetyka wiatrowa w Polsce jest jednym z bardziej dynamicznych sektorów energetyki. Na większą skalę zaczęła rozwijać się w latach 90-tych, kiedy instalowano pojedyncze maszty z generatorami, a z czasem pojawiły się większe projekty o mocy kilkuset i więcej kW. Na początku największymi barierami rozwoju było uzyskanie dostępu do sieci energetycznej oraz ceny zakupu energii, zależne od odbiorcy, czyli zakładu energetycznego. Przełomowym momentem w rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii było wypracowanie mechanizmu prawnego pozwalającego wytwórcom, a obligującego operatorów do zakupu energii elektrycznej wytwarzanej przez OZE.

Oprócz powyższego, istotną barierą rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce wciąż pozostaje niedobór kapitału, bowiem budowa farmy wiatrowej wiąże się z wysokimi nakładami inwestycyjnymi. (…) Podobnie jak to miało miejsce w państwach UE, szybki rozwój OZE wiąże się z koniecznością znaczącego wsparcia finansowego ze źródeł publicznych.

 

zobacz także:

Energetyka wiatrowa offshore

Współpraca elektrowni wiatrowej z KSE

Szansa na fundusze
Akcesja Polski do UE oznacza szansę na zmianę w podejściu do finansowania energetyki wiatrowej poprzez wykorzystanie środków unijnych. W latach 2004–2006 pojawiła się możliwość uzyskania środków UE w formie bezzwrotnych dotacji m.in. w działaniach 2.4 i 2.2.1 SPO-WKP.

Fundusze UE na lata 2007-2013
Środki unijne dostępne w ramach priorytetu 9 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) gwarantują kompleksowe podejście do finansowania rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym energetyki wiatrowej.
Dodatkowo wspierane będzie przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla realizacji oraz wniosku o dofinansowanie. Do rozdystrybuowania przewidziano kwotę powyżej 475 mln euro, co oznacza realną szansę na dofinansowanie wielu projektów elektrowni wiatrowych. Plan finansowania farmy wiatrowej może zakładać, obok funduszy unijnych, również inne źródła publiczne…

Inwestycji w farmę wiatrową nie sposób rozpatrywać bez analizy rynku urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej przy użyciu siły wiatru. Obecnie ten rynek jest zdominowany przez wytwórców zagranicznych.

Jacek Kachel
Sebastian Piwowarski

 

Cały artykuł – GLOBEnergia 1/2008