Raport analizuje obecny stan sektora i wskazuje możliwe scenariusze jego rozwoju przy założeniu, że polski rząd zdecyduje jaka będzie struktura źródeł, z których czerpiemy energię. Obecnie miks energetyczny Polski opiera się na węglu i brakuje strategii państwa, która nakreśliłaby dalszy kierunek rozwoju energetyki. Podjęcie tej niełatwej, aczkolwiek niezbędnej do stabilnego rozwoju sektora energetycznego decyzji, przełoży się na powstawanie nowych miejsc pracy, na inwestycje, a także rozwiąże kwestię wzrastającego zapotrzebowania na energię.

W raporcie przedstawiono trzy możliwe do wdrożenia w polskich warunkach miksy energetyczne – węglowy, gazowy i niskoemisyjny wraz z konsekwencjami ich wyboru. Niezależnie od tego dokument donosi, że potrzebne są:

• stworzenie rynku, w którym oprócz energii elektrycznej towarem będzie także jej dostępność, a firmy oferujące moce wytwórcze otrzymają zapłatę za ich utrzymywanie w systemie;

• zwiększenie efektywności energetycznej wszystkich gałęzi przemysłu;

• racjonalizacja wykorzystania energii przez odbiorców końcowych.

„Polska musi być niezależna energetycznie i osiągnąć ten cel jak najniższym kosztem. Każda z rewolucji – węglowa, łupkowa czy odnawialna – będzie kosztować podatnika.”

Wybór którejkolwiek z tych trzech dróg wiązać się będzie z pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami oraz kosztami. Konieczne jest jednak ich zrozumienie i oszacowanie ewentualnego ryzyka z tym związanego. Wsparcie dla OZE wymaga zwrotu w myśleniu w polskiej energetyce i zmierzenia się z konsekwencjami dla sektora węglowego. Budowa nowoczesnych mocy węglowych zmniejsza zapotrzebowanie na ten surowiec i wymaga cięć w górnictwie. Rozwój energetyki opartej na gazie ziemnym zmniejsza rentowność węgla albo zmusza do inwestycji w kosztowną technologię jego zgazowania.

Źródło: jagiellonski.pl


O polityce energetycznej Polski i roli poszczególnych źródeł w miksie energetycznym rozmawialiśmy z Panem Dr. Michałem Wilczyńskim. Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego wywiadu w aplikacji mobilnej GLOBEnergia Plus.

Redakcja GLOBEnergia

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia