Informacja Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) w sprawie konieczności stworzenia programu wsparcia dla pomp ciepła.

Od około roku można zaobserwować intensywne działania na rzecz wsparcia rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce. Oczywiście już wcześniej środowiska związane z pompami ciepła działały na rzecz należnego umiejscowienia tej technologii  wśród Odnawialnych Źródeł Energii.

Jednym z ostatnich spotkań w tym zakresie była konferencja tzw. wysokiego szczebla pt. „Polski cel w zakresie odnawialnych źródeł energii, a wykorzystanie pomp ciepła: perspektywa krajowa i europejska” która została zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA) przy pomocy naszych kolegów z PORT PC.
Konferencja, która miała miejsce 18 października 2011 roku w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli, była objęta patronatem polskiej Prezydencji oraz wsparciem pana Bogdana Marcinkiewicza, posła do parlamentu Europejskiego, oraz Intelligent Energy Europe i SEPEMO.
W spotkaniu wziął udział Prezes SPIUG (Stowarzyszenia Producentów i Importerów rządzeń Grzewczych), który w dyskusji zaprezentował stanowisko środowiska oparte na informacjach uzyskanych zarówno od członków SPIUG, jak także od kolegów z PORT PC i Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła.
W wyniku rozmów przeprowadzonych przy okazji konferencji, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych przygotowało STANOWISKO SPIUG, DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PROGRAMU WSPARCIA DLA POMP CIEPŁA PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI, które zostało przekazane do Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki – jednostki zajmującej się przygotowaniem odpowiednich regulacji dla wsparcia rozwoju pomp ciepła w Polsce.
Dokument został przekazany do Ministerstwa Gospodarki 26 października 2011r. Biorąc pod uwagę deklaracje przedstawicieli władzy co do gotowości wsparcia rozwoju pomp ciepła w Polsce, SPIUG wskazał w swoim dokumencie na aspekty, które powinny być wzięte pod uwagę przy tworzeniu takiego systemu.
Niniejsze stanowisko nie jest studium opłacalności stosowania pomp ciepła w technice grzewczej, ani nie maja na celu przedstawiać zalet technicznych tej technologii uzyskiwania ciepła, ponieważ praktyczne przykłady z innych krajów, bardziej zaawansowanych w stosowaniu tej technologii, są najlepsza rekomendacją dla tego źródła energii. Ma natomiast na celu przekazanie do Ministerstwa Gospodarki, jako możliwego koordynatora planowanego Programu, opinii na temat efektywnego zastosowania technologii pomp ciepła w technice grzewczej, oraz optymalnych warunków brzegowych dla stworzenia programu, który nie budziłby kontrowersji, pochodzącej bezpośrednio od grona osób, zajmujących się tematem pomp ciepła zawodowo. Informacje zawierające dokładne wyliczenia i przykłady parametrów i warunków brzegowych, powstają według naszej wiedzy w kilku innych ośrodkach, będących w bezpośrednim kontakcie z Ministerstwem Gospodarki takich jak Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła oraz PORT PC, dlatego SPIUG nie chce dublować pewnych przygotowywanych obecnie propozycji w tym zakresie, natomiast chce zwrócić uwagę na najważniejsze naszym zdaniem aspekty, które powinny być uwzględnione w przyszłym, przygotowywanym przez Ministerstwo Gospodarki programie.
SPIUG jest zdania, ze konstruktywna opina, przekazana do twórcy i koordynatora projektu, pomoże Ministerstwu Gospodarki przy budowaniu założeń Programu wsparcia dla rozwoju pomp ciepła tak, aby w przyszłości była jak najmniejsza konieczność wprowadzania jego modyfikacji i zmian co wydaje się konieczne i jest oczekiwane przez rynek instalacyjno – grzewczy w Polsce.
Środowisko instalacyjno – grzewcze z zadowoleniem przyjęło pierwsze informacje na temat zainteresowanie Ministerstwa Gospodarki rozwojem zastosowania pomp ciepła w Polsce i koniecznością opracowania systemu wsparcia dla OZE, skierowanego zarówno do indywidualnych i wspólnotowych użytkowników końcowych urządzeń wytwarzających ciepło  i ciepłą wodę użytkową przy wykorzystaniu energii geotermii płytkiej, wody i powietrza, jak także większych tego typu instalacji, stosowanych  w obiektach publicznych i przemysłowych. Byłby to krok we właściwym kierunku wsparcia rozwoju OZE w zakresie energetyki rozproszonej – w tym wypadku wykorzystania ciepła pochodzącego z geotermii płytkiej, ciepła zawartego w wodzie i powietrzu . Jesteśmy pewni, że pomoc SPIUG oraz innych podobnych organizacji zaangażowanych w rozwój zastosowania czystej energii w technice cieplnej, przyczyni się zarówno do stworzenia efektywnego systemu wsparcia dla pomp ciepła, jak też pozwoli zaplanować bardziej efektywne instrumenty wsparcia dla stosowania innych technologii grzewczych opartych o czystą energię.
W wielu krajach Europy został dostrzeżony potencjał dla wykorzystania pomp ciepła jako źródła do redukcji emisji CO2, oszczędzania energii i wdrażania dyrektywy 2009/28/WE w zakresie promowania odnawialnych źródeł energii.
Ponadto, Dyrektywa EPBD 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zapewnia możliwość szerokiego stosowania systemów grzewczych z wykorzystaniem różnych typów pomp ciepła. Zgodnie z Art. 6 pkt 1 na państwa członkowskie UE jest nałożony obowiązek zapewnienia dla wszystkich nowych budynków, że przed rozpoczęciem realizacji inwestycji powinny być rozpatrzone i wzięte pod uwagę zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii z OZE, Kogeneracja, ogrzewanie, chłodzenie lokalne lub blokowe oraz pompy ciepła.
Z tego tytułu, ważna sprawa jest właściwy wybór technologii i wspieranie optymalnych technologii korzystających z OZE do ogrzewania budynków i uzyskiwania ciepłej wody użytkowej.
Dlatego planowanie  przez Ministerstwo Gospodarki działania w tym kierunku, dokładnie wpisałyby się w politykę wdrażania dyrektyw UE na terenie naszego kraju, a naszą rola jest pomoc, aby wdrażany program był jak najbliższy oczekiwaniom jego beneficjentów. Wspominał o tym m.in. Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak podczas zorganizowanego przez naszych kolegów z PORT PC spotkania w Ministerstwie Gospodarki które odbyło się w czerwcu 2011r, oraz podczas Konferencji OZE Green Power 2011 w październiku br.
SPIUG stoi na stanowisku, że programem wsparcia powinny być objęte pompy ciepła wszędzie tam, gdzie ich zastosowanie jest uzasadnione z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia.  Podstawowym założeniem programu wsparcia, zdaniem członków SPIUG jest rozwój segmentu rynku energetyki cieplnej, gwarantującego szerokie zastosowanie OZE oraz ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów. Równocześnie, zdaniem SPIUG , najlepszą promocją danej technologii, jest praktyczny przykład jej dobrego zastosowania. Z tego powodu należy przyjąć pewne ograniczenia, co do obszarów zastosowania pomp ciepła, które podlegałyby programowi wsparcia, czyli wspierać projekty, gdzie zastosowanie pomp ciepła ma sens.
Drugą kwestią, są procedury które trzeba będzie spełnić, aby skorzystać z programu wsparcia. Opierając się na doświadczeniach innych  programów wsparcia dla OZE, należałoby przyjąć wariant obsługi finansowej taki, aby środki mogłyby być maksymalnie wykorzystane przez  beneficjentów, a jak najmniejszej części na obsługę finansową projektu.
Trzecią kwestią jest propozycja zróżnicowania poziomu wsparcia w zależności od efektu energetycznego, który byłby do uzyskania w wyniku zastosowania pompy ciepła (ale według prostych kryteriów zrozumiałych również dla urzędników). Chodzi tutaj głównie o promowanie nowoczesnych technologii dających wymierne oszczędności energii i emisji gazów. Ponadto, ważnym kryterium które mogłoby być szczególnie promowane, jest efektywne polaczenie pompy ciepła z innymi źródłami OZE oraz efektywnymi energetycznie innymi źródłami ciepła jak np. kotły kondensacyjne gazowe lub olejowe, oraz wszechstronne wykorzystanie pomp ciepła, tj. ogrzewanie, chłodzenie i zapewnienie ciepłej wody użytkowej.
Należy tutaj zaznaczyć, że programy wsparcia dla pomp ciepła powinny być ukierunkowane na inwestora, który byłby beneficjentem takiego programu, tak aby ograniczyć wszelkie koszty „manipulacyjne” instytucji pośredniczących w jego realizacji.
Następną kwestią, która powinna być wzieta pod uwagę, jest wybór grupy docelowej, gdzie mógłby być zastosowany program wsparcia.
Z programu wsparcia rozwoju stosowania pomp ciepła w Polsce, powinni skorzystać zarówno klienci indywidualni posiadający prawo do nieruchomości, jak i wspólnoty mieszkaniowe bez ograniczenia wynikającego np. z położenia w obszarze działania sieci ciepłowniczych.
System powinien obejmować zarówno zastosowanie w wypadku instalacji  w nowych budynkach, jak także w budynkach podlegających renowacji. W tym przypadku, należy zwrócić uwagę, że ciężka konstrukcja budynków stawianych przed laty, pozwala na spora akumulację energii cieplnej, co równocześnie można wykorzystać do dalszej oszczędności tzw. energii zasilania w godzinach szczytu energetycznego. W tym wypadku jednak konieczna jest ich modernizacja pod katem termoizolacji, aby maksymalnie zredukować stary ciepła.
Dalej, program powinien dotyczyć pomp ciepła, służących wykorzystywanych zarówno do wytwarzania ciepła, jak i ciepłej wody użytkowej. Ze względu na dynamiczny rozwój technologii, powinno się przewidzieć tez zastosowanie pomp ciepła o małej mocy do wytwarzania chłodu, tak jak ma to miejsce w dużych instalacjach
Projekt powinien jasno określać kryteria techniczne zastosowania danej pompy ciepła.
Należy włączyć powietrzne pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody, co jest logicznym krokiem w kierunku poszerzenia możliwości stosowania technologii pomp ciepła także do wytwarzania ciepłej wody. Tego typu pompy ciepła powinny być traktowane na równi z systemami solarnymi, gdyż przy niższych kosztach inwestycyjnych, stanowią alternatywę w zastosowaniach, kiedy brak jest technicznych możliwości montażu kolektorów słonecznych. System wsparcia pomp ciepła likwidowałby bariery i umożliwiał wykorzystanie odnawialnych źródeł energii sporej grupie społeczeństwa. W tym przypadku oczywiście konieczne jest przygotowanie odpowiednich kryteriów.
Montażu instalacji mógłby dokonać wykonawca który m.in.  posiada certyfikat/świadectwo w zakresie doboru i montażu instalacji pomp ciepła. Należy zwrócić uwagę na to, że jak dotąd nie istnieją żadne prawne uwarunkowania  precyzujące nadawanie takich certyfikatów przez producentów ,co  w praktyce oznacza, że może dostać je każdy instalator  (uogólniając) uprawnienia dot. instalacji. Obecnie jednym z priorytetów dla najbliższych działań SPIUG jest aktywny przy definiowaniu przepisów wykonawczych koniecznych dla Dyrektywy 2009/28/WE, gdzie mogą być określone konieczne wymagania. Tymczasem, każdy z szanujących się producentów ma swój system szkoleń i sprawdzania kwalifikacji, które, z zasady różnią się między sobą tylko w szczegółach. W interesie producentów jest dawać      uprawnienia tylko najlepszym, którzy będą w stanie prawidłowo dobrać i zamontować instalację, co jest warunkiem jej dobrego funkcjonowania.
Pewnym działaniem ubocznym, przed wprowadzeniem programu wsparcia dla pomp ciepła, w które warto zainwestować, jest edukacja i informacja. Polegać by to mogło m.in. na stworzeniu i przeprowadzeniu akcji czy wręcz kampanii informacyjnych dla potencjalnych klientów – beneficjentów projektu, ale tez , lub przede wszystkim dla urzędników, projektantów, instalatorów i branżystów. Ponadto, przeprowadzenie akcji edukacji ekologicznej, skierowanej do społeczeństwa dotyczącej zastosowania pomp ciepła, ale także innych nowych technologii z dziedzin energetyki rozproszonej i innych odnawialnych źródeł energii. Do tego warto by było wprowadzić system monitoringu mocy włączanych do eksploatacji indywidualnych urządzeń grzewczych opartych o OZE, w tym pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Jesteśmy pewni, ze w ten sposób można znacznie poprawić statystyki w zakresie wytwarzanej z OZE całkowitej energii pierwotnej.

Pełny tekst STANOWISKA SPIUG, DOTYCZĄCEGO PRZYGOTOWANIA PROGRAMU WSPARCIA DLA POMP CIEPŁA PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI, można znaleźć na stronie www.spiug.pl

Warszawa, 01.12.2011

Opracował:
Janusz Starościk – Prezes Zarządu SPIUG