W aktualizacji systemu wsparcia OZE, Ministerstwo Gospodarki zamierza obniżyć zakładaną dotychczas na 12% IRR*, przyjmowaną dla większości technologii. Jak powiedział dyrektor departamentu MG, Janusz Pilitowski – przy obecnej stopie procentowej, IRR nie może zostać zachowana na poziomie proponowanym w 2012 roku. 
Ówczesny projekt ustawy o OZE zakładał wsparcie 12% dla większości technologii, a dla elektrowni wiatrowych budowanych na morzu, nawet 25%. Rok temu jednak stopa procentowa kredytu, przyjmowana do finansowania inwestycji była zakładana w modelu wsparcia systemu na 8%. Inna też była zakładana cena zielonych certyfikatów, którą MG określiło na poziomie 250 zł. Obecnie natomiast cena OZE na TGE wynosi około 120 zł.

Na początku marca, podczas Kongresu Greenpower 2013, Pilitowski informował, że MG podda weryfikacji tzw. współczynniki korekcyjne określające wysokość wsparcia dla poszczególnych technologii OZE. Planowane zmiany będą natomiast uwzględniać dobro inwestorów.
Podczas ostatniego posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. zielonej gospodarki, dyrektor Pilitowski poinformował, że resort finansów wyraził aprobatę dla stanowiska Ministerstwa Gospodarki. Ministrowie zaproponowali wówczas, aby w przypadku mikroinstalacji OZE, zastosowany został system cen gwarantowanych, jak również aby prosument nie musiał prowadzić działalności gospodarczej. Nadal jednak nie określono poziomu cen gwarantowanych, gdyż kwestia ta wciąż jest przedmiotem prac komitetu stałego RM w ramach „dużego trójpaku”.

* IRR (Internal Rate of Return) – wewnętrzna stopa zwrotu – jest to metoda i wskaźnik finansowy wyznaczony w oparciu o ową metodę. IRR należy do kategorii dynamicznych metod oceny projektów inwestycyjnych. Uwzględnia ona zmiany wartości pieniądza w czasie i jest oparta na analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Ma na celu ocenę efektywności ekonomicznej (opłacalności) inwestycji.

 

 Źródło:

Rynek Energii Odnawialnej