Kredyty preferencyjne w BOŚ S.A. z dopłatami do oprocentowania wnoszonymi przez NFOŚiGW 
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nowy instrument ekonomiczny jakim są dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na wskazane przez Narodowy Fundusz programy i przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 
Dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsięwzięcia udzielane są na zasadach określonych w poszczególnych Programach Priorytetowych.  Programy Priorytetowe określają również m.in. budżet programu, wysokość dopłat, terminy składania wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć.
Procedury i formularze wniosków o dopłaty do kredytów umieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW przy poszczególnych programach priorytetowych
Dopłaty do oprocentowania preferencyjnego kredytu udzielane są na okres nie dłuższy
 niż 10 lat.

Tryb uzyskania dopłat:

·  Wnioskodawca składa w NFOŚiGW  wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia w formie dopłat do oprocentowania kredytu.
·  Po uzyskaniu decyzji, określającej warunki dofinansowania przedsięwzięcia Wnioskodawca zawiera umowę kredytu z BOŚ S.A.*
·  W celu realizacji dopłat zawierana jest umowa dopłatowa, regulująca relacje pomiędzy Wnioskodawcą i NFOŚiGW, do której załącznik stanowi umowa kredytu.

* w przypadku, gdy wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, wyboru banku kredytującego należy dokonać w trybie tej ustawy.

http://www.bosbank.pl/?page=kredyt_z_doplatami_nfosigw