Czy skok cen za energię elektryczną może być skutkiem manipulacji prowadzonej przez koncerny energetyczne?

URE zarządza wszczęcie postępowania

W komunikacie Urząd Regulacji Energetyki informuje, że w związku ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej na hurtowym rynku energii, w tym w szczególności w transakcjach zawieranych w 2018 r. na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) na rocznym instrumencie terminowym z fizyczną dostawą na rok 2019 (instrument BASE_Y-19), po analizie zgromadzonych dokumentów Prezes URE zarządził przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Postępowanie to ‒ wszczęte 19 grudnia br. na podstawie ustawy Prawo energetyczne – ma na celu sprawdzenie, czy notowane wzrosty cen wypełniają znamiona „manipulacji na rynku” lub „próby manipulacji na rynku” określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (tzw. rozporządzenie REMiT).

Wskaźnik CDS – co to takiego?

Postępowanie zostało wszczęte po analizie dokumentów zgromadzonych w ramach badania rynku mającego na celu sprawdzenie przyczyn wzrostów cen energii, które Prezes URE prowadził od października do grudnia 2018 r. Głównym wskaźnikiem badanym był obiektywny wskaźnik referencyjny Clean Dark Spread (CDS).

wzór na CDS

Sposób obliczania CDS

Jak podaje URE, przyjęcie do analizy tego wskaźnika podyktowane było faktem, że główne elementy kosztowe, które mają wpływ na cenę energii elektrycznej, to paliwo oraz koszt zakupu uprawnień do emisji CO2. Ponadto, handel energią elektryczną w kontraktach terminowych na rynku hurtowym w znacznej mierze odbywa się na TGE, a ceny rozliczeniowe w transakcjach realizowanych na tym rynku można było dotychczas uznawać za ceny referencyjne dla rynku.

Wnioski Prezesa URE

Analiza prowadzona przez Urząd Regulacji Energetyki prowadzi do następujących wniosków dotyczących cen energii elektrycznej::
Wzrost cen energii notowany w okresie po 1 września 2018 r. nie jest wyłącznie wynikiem wzrostu kosztów wytworzenia takich jak ceny węgla kamiennego i uprawnień do emisji CO2.
Wskaźnik CDS uzyskany w okresie wrzesień – listopad 2018 r. jest około 2 razy większy niż CDS kształtujący się na notowanych historycznie w okresie od rozpoczęcia notowań w 2016 roku do końca sierpnia 2018 r.

Źrodło: URE

Redakcja GLOBEnergia