Beneficjenci, dzięki dotacjom, będą mogli zrealizować szereg inwestycje, polegające m. in na budowie, rozbudowie, modernizacji jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną.

O dofinansowanie mogą starać się:

 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • instytucje oświatowe i opiekuńcze,
 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • grupy producentów rolnych,
 • organy administracji rządowej prowadzące szkoły,
 • organizacje pozarządowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Maksymalna moc instalowanych elektrowni/jednostek to:

 • dla energii wodnej do 5 MWe,
 • dla energii wiatru do 5 MWe,
 • dla energii słonecznej do 2 MWe/MWth,
 • dla energii geotermalnej do 2 MWth,
 • dla energii z biogazu do 1 MWe,
 • dla energii z biomasy do 5 MWth/MWe,
 • dla energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji do 1 MWe,
 • dla energii wytwarzanej z biomasy w kogeneracji niespełniającej warunku wysokosprawności do 5 MWe,
 • dla energii wytwarzanej z biogazu w kogeneracji niespełniającej warunku wysokosprawności do 1 MWe.

Podczas pierwszego naboru, który cieszył się dużym zainteresowaniem, w konkursie dostępne były środki finansowe w wysokości 95 mln zł. Z ponad 170 przyjętych wniosków 48 otrzymało dofinansowanie – większość na instalacje fotowoltaiczne.

Wniosek o dofinansowanie należy opublikować w systemie elektronicznym Serwis Beneficjenta, który dostępny jest tutaj. Pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32U/5, 70-382 Szczecin.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej WFOŚiGW w Szczecinie w zakładce RPO WZ 2014-2020.

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie