Ukazało się Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające istniejące ustalenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wśród zmian m.in. obniżono wartości współczynników energetycznych dla okien.

Według nowego prawa wartość współczynnika przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego obniżono do wartości g>0,35. sy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu i budowie, w tym także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych. Nowe wymagania związane z energooszczędnością obowiązywać będą już od 1 stycznia 2014 r. 

Co warto wiedzieć

Zapisy Rozporządzenia obowiązujące dotychczas określały maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła „U” okien na poziomie:
Uw=1,8 W/(m2K) (strefy klimatyczne I-III)
Uw=1,7 W/(m2K) (strefy IV-V)
W nowych przepisach maksymalną wartość współczynnika Uw ustalono na 1,3 W/(m2K).  Zmieniony poziom Uw został już wcześniej zaakceptowany przez branżę szklarską oraz budowlaną i nie budzi znacznych emocji. Wydaje się jednak, że do powszechnej świadomości nie trafił jeszcze fakt, że nowa wartość Uw dotyczy właściwie każdego okna, bez określenia rozmiaru referencyjnego. Oznacza to, że wysokość wspomnianego współczynnika obowiązuje zarówno dla okna o powierzchni 5 m2, jak i 0,5 m2. O ile pierwsze z wymienionych okien zawiera procentowo większy udział szyby i osiągnięcie zakładanej wartości współczynnika Uw nie powinno stanowić problemu, to w przypadku małych okien, gdzie szyba jest znacznie mniejsza, niektórzy producenci stolarki mogą stanąć przed sporym wyzwaniem. Tu nieodzowne staną się szyby ze szkła o dużym poziomie termoizolacji, która zniweluje potencjalne straty wynikające z dużej powierzchni ram w stosunku do całego okna.

Istotne jest również, że w przypadku okien o współczynniku Ug<0,9 W/(m2K) nie będą obowiązywać żadne ograniczenia maksymalnej powierzchni okien, co może nie być oczywiste dla wszystkich zainteresowanych. Oznacza to, że duże płaszczyzny okienne w nowoczesnych budynkach będą powstawać jedynie przy zastosowaniu nowatorskich szkieł, zapewniających odpowiednie parametry termoizolacyjne oraz te związane z kontrolą słoneczną. Warto w tym kontekście pamiętać, że współczynnik Uw dla domu pasywnego nie powinien przekroczyć 0,8 W/(m2K).
Współczynnik całkowitej przepuszczalności promieniowania słonecznego

„g” to współczynnik całkowitej przepuszczalności promieniowania słonecznego. Dla okien oraz przegród szklanych i przezroczystych liczony jest według wzoru:
g = fc x gn
gdzie:
fc – to współczynnik redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne
gn – to współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia
Według nowych przepisów, wartość współczynnika g nie może przekroczyć 0,35 (z wyjątkiem np. oszkleń skierowanych na północ). Uaktualnione regulacje zmniejszają maksymalną wartość współczynnika g w celu ograniczenia nagrzewania się pomieszczeń i zmniejszenia zużycia energii koniecznej do ochłodzenia wnętrz, a w rezultacie poprawienia komfortu mieszkańców i aktywnego dbania o środowisko.

Dla producentów okien i fasad szklanych oznacza to zawężenie wyboru szkła do produktów spełniających nowe, rygorystyczne normy. Firma Guardian dostarcza szkła powlekane z ochroną przeciwsłoneczną spełniające nowe normy. Na stronie internetowej firmy dostępny jest program kalkulacyjny tzw. Guardian Konfigurator, umożliwiający samodzielne obliczanie parametrów szyb.
Źródło: Guardian