Władze samorządowe Nowego Sącza przykładają szczególną wagę do ochrony środowiska. Wysiłek ten wspierają również lokalne organizacje i instytucje samorządowe. Owocem wielu działań w tej dziedzinie jest pojawienie się dużej liczby odważnych projektów i inwestycji mających na celu ochronę cennego ekosystemu miasta. Zmierzają one do podniesienia świadomości społecznej dotyczącej ochrony środowiska, w szczególności zaś prawidłowej gospodarki odpadami, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i zagrożeń wynikających z nagromadzenia zasobów azbestowych. W tym celu prowadzona jest aktywna edukacja ekologiczna, działania na rzecz gospodarki odpadami oraz likwidowania dzikich wysypisk i zasobów azbestowych w Nowym Sączu.

 

Celem strategicznym polityki ekologicznej Nowego Sącza, podobnie jak polityki ekologicznej państwa, jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej oraz harmonizacja rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiskowych. Cel ten jest realizowany poprzez ochronę dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii, poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem. W mieście wybudowano nowoczesną sortownię odpadów i dostosowano funkcjonujące składowisko odpadów komunalnych do obowiązujących przepisów prawa. Utworzona została kompostownia odpadów organicznych, rozstawiono także pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów: na papier, szkło, tworzywa sztuczne oraz odpady organiczne. Indywidualne gospodarstwa na terenie miasta sukcesywnie otrzymują pojemniki na odpady organiczne. W aptekach zbierane są od mieszkańców przeterminowane leki. Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów spowodowało zwiększenie ilości odzyskiwanych odpadów. System gospodarowania odpadami jest cały czas doskonalony.

 

zobacz także:

Ekologicznie w Bieszczadach

 

W celu zapewnienia właściwej gospodarki wodno- ściekowej na terenie Nowego Sącza oddano do eksploatacji nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Po modernizacji redukcja stężenia zanieczyszczeń w ściekach zrzucanych do rzeki Dunajec odpowiada wymogom prawnym. Nowy Sącz jest w dużej części skanalizowany, trwają inwestycje prowadzące do całkowitego skanalizowania miasta. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa stanu powietrza w mieście następuje poprzez modernizację sieci dróg, stopniową wymianę taboru komunikacji miejskiej, a także pośrednio poprzez inwestycje polegające na termomodernizacji budynków (docieplenie budynków, wymiana okien, przebudowa węzłów cieplnych, założenie termostatów). Różnego rodzaju inwestycje pro wadzące…….

 

Wojciech Piech
Urząd Miasta Nowy Sącz

Czytaj całość w GlobEnergia 4/2011

okładka-globenergia-4-2011Image53