W dniu 5 sierpnia 2013 r. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) nr 748/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 513/2013 nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz do UE modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw i płytek) pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki Ludowej.
W rozporządzeniu (UE) nr 513/2013 wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje się nową sekcję J i nowy motyw 282:
„J. ZGŁOSZENIE CELNE
(282) Dane statystyczne dotyczące paneli słonecznych lub ich głównych komponentów są często wyrażane w liczbie sztuk lub watach. Taka dodatkowa jednostka dla paneli słonecznych lub ich głównych komponentów nie została jednak określona w Nomenklaturze scalonej zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. W związku z tym należy dopilnować, by w zgłoszeniu o dopuszczenie do swobodnego obrotu podawano nie tylko wagę wyrażoną w kilogramach lub tonach, ale także liczbę sztuk lub moc w watach w przypadku przywozu produktu objętego postępowaniem. Sztuki należy wskazywać w odniesieniu do kodów TARIC 3818 00 10 11 i 3818 00 10 19, a waty w odniesieniu do kodów TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 i 8541 40 90 39.
2) zmienia się tabelę w art. 1 ust. 2 ppkt (ii)
3) dodaje się następujące artykuły, a art. 4 otrzymuje oznaczenie art. 8:
„Artykuł 4
Jeżeli zgłoszenie o dopuszczenie do swobodnego obrotu jest przedstawione wobec przywozu wymienionych paneli słonecznych i głównych komponentów, które są obecnie objęte kodami TARIC 3818 00 10 11, 3818 00 10 19, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 i 8541 40 90 39, te kody są wprowadzane do odpowiedniej rubryki w zgłoszeniu. Państwa członkowskie informują co miesiąc Komisję o liczbie sztuk przywiezionych w ramach kodów TARIC 3818 00 10 11 i 3818 00 10 19 oraz o liczbie watów w ramach kodów TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 i 8541 40 90 39 oraz o ich pochodzeniu.
Artykuł 5
Jeżeli zgłoszenie o dopuszczenie do swobodnego obrotu jest przedstawione wobec produktów wymienionych w art. 1 i 4, liczba sztuk produktów przywiezionych w ramach kodów TARIC 3818 00 10 11 i 3818 00 10 19 oraz liczba watów dotycząca produktów przywiezionych w ramach kodów TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 i 8541 40 90 39 są wprowadzane do odpowiedniej rubryki w zgłoszeniu.
Artykuł 6
1. Przywóz produktów zgłoszonych do dopuszczenia do swobodnego obrotu i objętych obecnie kodem CN ex 3818 00 10 (kody TARIC 3818 00 10 11 i 3818 00 10 19), kodem CN ex 8541 40 90 (kody TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 i 8541 40 90 39), które są fakturowane przez przedsiębiorstwa, od których Komisja przyjęła zobowiązania i których nazwy są wymienione w załączniku do decyzji 2013/423/UE, jest zwolniony z cła antydumpingowego nałożonego art. 1, pod warunkiem że:
a) przedsiębiorstwo wymienione w załączniku do decyzji 2013/423/UE bezpośrednio wytworzyło, wysłało i zafakturowało określone powyżej produkty lub dokonało tego za pośrednictwem swojego przedsiębiorstwa powiązanego również wymienionego w złączniku do decyzji 2013/423/UE dla ich powiązanych przedsiębiorstw w Unii działających jako importerzy oraz odpowiedzialnych za dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii lub dla pierwszego niezależnego klienta działającego jako importer oraz odpowiedzialnego za dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii; oraz
b) takiemu przywozowi towarzyszy faktura w ramach zobowiązania, która jest fakturą handlową zawierającą co najmniej informacje i oświadczenie przewidziane w załączniku II do niniejszego rozporządzenia; oraz
c) takiemu przywozowi towarzyszy świadectwo dotyczące zobowiązania eksportowego zgodnie z załącznikiem III niniejszego rozporządzenia; oraz
d) towary zgłoszone i przedstawione organom celnym odpowiadają dokładnie opisowi na fakturze w ramach zobowiązania.
2. Dług celny powstaje w chwili przyjęcia zgłoszenia o dopuszczeniu do swobodnego obrotu:
a) zawsze, gdy w odniesieniu do przywozu określonego w ust. 1 zostanie ustalone, że nie jest spełniony co najmniej jeden warunek wymieniony w tym ustępie; lub
b) gdy Komisja wycofa swoją zgodę na zobowiązanie, zgodnie z art. 8 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009, rozporządzeniem lub decyzją, które(-a) odnosi się do konkretnych transakcji, oraz gdy Komisja stwierdzi, że odpowiednie faktury w ramach zobowiązania są nieważne.
Artykuł 7
Przedsiębiorstwa, od których Komisja przyjęła zobowiązania i których nazwy są wymienione w załączniku do decyzji Komisji 2013/423/UE oraz objęte pewnymi warunkami wyszczególnionymi w tej decyzji, również wystawiają fakturę za transakcje, które nie są zwolnione z ceł antydumpingowych. Taka faktura jest fakturą handlową zawierającą co najmniej elementy przewidziane w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.”.
4) załącznik zostaje zastąpiony, a jego nazwa zmieniona na załącznik I oraz wprowadza się następujące załączniki II–IV:
ZAŁĄCZNIK II
Na fakturze handlowej towarzyszącej sprzedaży przez dane przedsiębiorstwo do Unii Europejskiej towarów objętych zobowiązaniem podane są następujące informacje:
1. Nagłówek »FAKTURA HANDLOWA TOWARZYSZĄCA TOWAROM, KTÓRE SĄ OBJĘTE ZOBOWIĄZANIEM«.
2. Nazwa przedsiębiorstwa wystawiającego wymienioną fakturę handlową.
3. Numer faktury handlowej.
4. Data wystawienia faktury handlowej.
5. Dodatkowy kod TARIC, w ramach którego towary wskazane na fakturze mają być poddane odprawie celnej na granicy Unii Europejskiej.
6. Opis towarów sporządzony w zrozumiałym języku oraz:
— numer kodu produktu (PCN),
— specyfikacje techniczne PCN,
— numer kodu produktu w przedsiębiorstwie (CPC),
— kod CN,
— ilość (podana w jednostkach wyrażonych w watach dla modułów i ogniw lub w sztukach dla płytek).
7. Opis warunków sprzedaży, w tym:
— cena jednostkowa (waty dla modułów i ogniw lub sztuki dla płytek),
— obowiązujące warunki płatności,
— obowiązujące warunki dostawy,
— całkowite upusty oraz zniżki.
8. Nazwa przedsiębiorstwa działającego jako importer, dla którego przedsiębiorstwo bezpośrednio wystawiło fakturę.
9. Nazwisko pracownika w przedsiębiorstwie, który wystawił fakturę handlową oraz podpisane przez niego oświadczenie następującej treści:
»Ja, niżej podpisany, zaświadczam, że sprzedaż towarów, których dotyczy niniejsza faktura, przeznaczonych do bezpośredniego wywozu do Unii Europejskiej, jest dokonywana w ramach i na warunkach zobowiązania złożonego przez [PRZEDSIĘBIORSTWO] i przyjętego przez Komisję Europejską na mocy decyzji 2013/423/UE. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej fakturze są pełne i zgodne z prawdą.«.
ZAŁĄCZNIK III
ŚWIADECTWO DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZANIA EKSPORTOWEGO
Na świadectwie dotyczącym zobowiązania eksportowego wydawanym przez CCCME dla każdej faktury handlowej towarzyszącej sprzedaży przez dane przedsiębiorstwo do Unii Europejskiej towarów objętych zobowiązaniem podane są następujące informacje:
1. Nazwa, adres, numer telefonu i faksu chińskiej Izby Gospodarczej ds. Przywozu i Wywozu Maszyn i Produktów Elektronicznych (CCCME).
2. Nazwa przedsiębiorstwa wymienionego w załączniku do decyzji Komisji 2013/423/UE wystawiającego fakturę handlową.
3. Numer faktury handlowej.
4. Data wystawienia faktury handlowej.
5. Dodatkowy kod TARIC, pod którym towary na fakturze mają być odprawione celnie na granicy Unii Europejskiej.
6. Dokładny opis towarów, zawierający:
— numer kodu produktu (PCN),
— specyfikacja techniczna towarów, numer kodu produktu w przedsiębiorstwie (CPC) (jeżeli ma zastosowanie),
— kod CN.
7. Dokładna ilość w jednostkach wyrażonych w watach (dla modułów i ogniw) lub w sztukach (dla płytek).
8. Numer i data wygaśnięcia (trzy miesiące po wydaniu) świadectwa.
9. Nazwisko pracownika CCME, który wystawił świadectwo, oraz podpisane przez niego oświadczenie następującej treści:
»Ja, niżej podpisany, zaświadczam, iż to świadectwo jest wydane w celu bezpośredniego wywozu do Unii Europejskiej towarów wskazanych na fakturze handlowej towarzyszącej sprzedaży objętej zobowiązaniem oraz że świadectwo jest wydane w ramach i na warunkach zobowiązania złożonego przez [przedsiębiorstwo] oraz przyjętego przez Komisję Europejską na mocy decyzji 2013/423/UE. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym świadectwie są kompletne i zgodne z prawdą oraz że ilość objęta świadectwem nie przekracza progu zobowiązania.«.
10. Data.
11. Podpis i pieczęć CCCME.

ZAŁĄCZNIK IV

Na fakturze handlowej towarzyszącej sprzedaży przez dane przedsiębiorstwo do Unii Europejskiej towarów objętych cłem antydumpingowym podane są następujące informacje:
1. Tytuł »FAKTURA HANDLOWA TOWARZYSZĄCA TOWAROM OBJĘTYM CŁEM ANTYDUMPINGOWYM«.
2. Nazwa przedsiębiorstwa wystawiającego wymienioną fakturę handlową.
3. Numer faktury handlowej.
4. Data wystawienia faktury handlowej.
5. Dodatkowy kod TARIC, w ramach którego towary wskazane na fakturze mają być poddane odprawie celnej na granicy Unii Europejskiej.
6. Opis towarów sporządzony w zrozumiałym języku oraz:
— numer kodu produktu (PCN),
— specyfikacje techniczne PCN,
— numer kodu produktu w przedsiębiorstwie (CPC),
— kod CN,
— ilość (podana w jednostkach wyrażonych w watach dla modułów i ogniw lub w sztukach dla płytek).
7. Opis warunków sprzedaży, w tym:
— cena jednostkowa (waty dla modułów i ogniw lub sztuki dla płytek),
— obowiązujące warunki płatności,
— obowiązujące warunki dostawy,
— całkowite upusty oraz zniżki.
8. Nazwisko i podpis pracownika przedsiębiorstwa, które wystawiło fakturę handlową.”

Aby pobrać całość rozporządzenia UE kliknij tutaj

Źródło: MG