Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „LIMBA”.

Celem programu jest dofinansowanie określonego zakresu inwestycyjnego, realizowanego w ramach budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji remiz Ochotniczych Straży Pożarnych współpracujących z parkami narodowymi województwa małopolskiego.

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona będzie na roboty w zakresie:

termomodernizacji budynku (docieplenia ścian, stropów wraz z montażem instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych) i montażu stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej;
wykonania kotłowni opalanych paliwami niskoemisyjnymi (m.in. z montażem instalacji detekcji c.o. i LPG oraz systemu sygnalizacji pożaru);
– wykonania instalacji wewnętrznych c.o. i/lub c.w.u., wod-kan, gaz (z wewnętrznymi liniami i sieciami zasilającymi oraz tablicami rozdzielczymi);
– wykonania przyłączy do sieci (m.in. wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, gazowej);
– montażu wewnętrznych, energooszczędnych opraw oświetleniowych i awaryjnych;
inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (w tym m.in. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę).

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych współpracujących z parkami narodowymi województwa małopolskiego.

WFOŚiGW w Krakowie zabezpiecza środki finansowe w formie dotacji dla gmin lub jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa małopolskiego na przedsięwzięcia wyszczególnione w Rozdziale III punkt 3. Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu na jedno zadanie nie może przekroczyć 60% kosztów kwalifikowanych zadania brutto.

Termin składania wniosków do WFOŚiGW w Krakowie do dnia 5 maja 2016 r. do godz.15.30 (decyduje data wpływu do biura Funduszu)

Limit środków w roku 2016 wynosi: 1 000 000,00 zł, a program będzie trwał 3 lata.

Źródło: WFOŚiGW w Krakowie