Podsumowanie seminarium „Nowe prawo gazowe. Konsekwencje dla sektora” 28 marca 2012, Centrum Szkolenia Gazownictwa – WarszawaW dniu 22 grudnia 2011 r. Ministerstwo Gospodarki ogłosiło projekt ustawy Prawo gazowe, która wyodrębniła ten sektor z wcześniejszego zbyt ogólnego prawa energetycznego. Ustawodawcy uznali, że rynek gazowy winien mieć oddzielne przepisy. Ze względu na tendencyjny wzrost roli gazu ziemnego na rynku paliwowym kolejni inwestorzy uruchamiają instalacje gazowe lub gazowo-parowe. Progresywny charakter zużycia gazu wymaga skorelowania tego procesu z odpowiednimi zmianami regulacyjnymi. Proces rozwojowy rynku gazowego, w tym jego konieczna liberalizacja musi mieć charakter kompleksowy. Rozbudowa infrastruktury nie może postępować bez odpowiednich zmian legislacyjnych. Pomimo wyodrębnienia przepisów prawa gazowego z ogólnego prawa energetycznego obliguje ono wszystkie podmioty wykorzystujące to paliwo w procesie produkcji, wydobycia, przesyłu oraz dystrybucji.
Jakie konsekwencje dla sektora ma nowa ustawa? Czy spełniła ona oczekiwania branży? Jakie nowe obowiązki nakłada się nie tylko na OSP, OSD ale i na odbiorcę końcowego? Jaki wpływ na funkcjonowanie rynku gazu a także na powszechne dążenie do jego liberalizacji mają nowe przepisy? Na te i wiele innych pytań odpowiedziało szereg Ekspertów podczas seminarium :”Nowe Prawo Gazowe. Konsekwencje dla sektora”, które zostało zorganizowane prze Zespół CBE Polska w dniu 28 marca 2012 w Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG w Warszawie.
Podczas wydarzenia kilkudziesięciu uczestników z sektora energetycznego i gazownictwa analizowało poszczególne przepisy po kątem ich wdrożenia i ewentualnych konsekwencji dla własnych przedsiębiorstw. Partnerem Prawnym seminarium była Kancelaria Prawna CWW specjalizującą się m.in. w doradztwie dla sektora energetycznego i gazownictwa. Z ramienia kancelarii wykłady prowadzili doświadczeni praktycy: Mec. Tomasz Dobrzyński oraz dr Małgorzata Żurawik-Szychowska. W drugiej części dnia wypowiedzieli się natomiast Eksperci reprezentujący przyszłe podmioty zobligowane do stosowania ustawy m.in. PGNiG Energia, KRI, IRGIT oraz opiniotwórczą organizację zrzeszającą i reprezentująca przedsiębiorców prywatnych – PKP Lewiatan i Centrum im. Adama Smitha.

 

IMGP6972 wm


Wśród Prelegentów wydarzenia znaleźli się następujący Eksperci:
– Robert Gwiazdowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha
– Mec. Tomasz Dobrzyński LL.M., Kancelaria prawna CWW
– Mec. dr Małgorzata Żurawik – Szychowska, Kancelaria prawna CWW
– Andrzej Kalinowski, Dyrektor Działu Rozliczeń i Rozrachunku IRGiT S.A.
– Krzysztof Hrywniak, Dyrektor Departamentu Handlu Hurtowego, KRI Marketing and Trading S.A.
– Daria Kulczycka, Dyrektor Departamentu Energii i Ochrony Klimatu, PKP Lewiatan


Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia znalazły się:
– Prawo gazowe z 22.12.2011 r – najważniejsze zapisy i zmiany
– Wpływ nowej ustawy gazowej na taryfikację cen gazu i liberalizację rynku
– Analiza wpływu nowej ustawy na rynek energetyczny
– System rozliczeń ilościowych i finansowych rynku gazu ziemnego na TGE
– Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
– Tworzenie giełdowego rynku gazu w Polsce. Wirtualny handel gazem ziemnym
– Problemy rozwoju i eksploatacji w świetle nowych przepisów
– Duon fuel a uwolnienie rynku gazu
– Ochrona konsumentów
– Nowe obowiązki i uprawnienia operatorów systemowych
– Nowe regulacje a stymulowanie konkurencyjności – droga do bezpieczeństwa energetycznego


Poniżej przedstawiamy szereg problematycznych kwestii pojawiających się w projekcie ustawy gazowej, które zaakcentowali eksperci oraz uczestnicy seminarium „Nowe Prawo Gazowe. Konsekwencje dla sektora”:
– Określenie zasad korzystania i instrukcji funkcjonowania wirtualnego punktu
– Określenie w instrukcji zasad uczestnictwa na rynku hurtowym, zasad rozliczenia na tym rynku i zasad bilansowania handlowego
– Wprowadzenie możliwości rozłożenia kar finansowych na raty
– Wprowadzenie zasad regulujących obrót gazem po planowanym uwolnieniu rynku gazu
– Umożliwienie kalkulacji taryfy w sposób uwzględniający zwrot kapitału w przypadku wytwórców
– Dopuszczenie możliwości stosowania cen niższych niż w taryfie/ metodologii
– Wprowadzenie regulacji dla promes i rozszerzenia koncesji
– PUG w obecnym kształcie nie gwarantuje powstania hurtowego rynku obrotu gazem
– Aukcje sprzedaży gazu w paśmie rocznym – to za mało
– Możliwość eksportu zakupionego w ramach aukcji PUG gazu
– Odejście od pomysłu indeksowania cen gazu kupionego na aukcji PUG
– Uwolnienie taryf dla odbiorców komercyjnych – jako warunek konieczny do pojawienia się konkurencyjnych ofert


Podczas wydarzenia, zarówno prelegenci jak i uczestnicy podkreślali strategiczną rolę Urzędu Regulacji Energetyki w procesie liberalizacji rynku gazu. Przed rozpoczęciem całego procesu URE powinno jasno określić:
– Procedurę zmiany sprzedawcy – jednoznacznie określić formę i ograniczenie liczby wymaganych do zmiany sprzedawcy dokumentów
– Standardy dla PWI – maksymalnie dwa, lub trzy standardy udostępniania danych i kar za opóźnienia i rażące błędy
– Uwolnienie cen dla Odbiorców Indywidualnych – określenie kryteriów jakie muszą być spełnione aby odejść od taryfikowania Odbiorców Indywidualnych


Źródło: CBE Polska