Projekt zakłada rozbudowę istniejącego składowiska odpadów komunalnych znajdującego się na terenie gminy Sułkowice – zwiększenie jego powierzchni oraz  pojemności do 66 881 m3.

W gminie zostały stworzone warunki do prawidłowego gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów poprzez zorganizowanie nowoczesnego składowiska z centrum segregacji obsługującym gminy powiatu myślenickiego i gminy sąsiadujące a także poprzez  wyposażenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w odpowiedni sprzęt, kosze i worki do segregacji.

MIEJSCOWOŚĆ

Gmina Sułkowice położona jest w powiecie myślenickim, w odległości 25 km od Krakowa, a jej powierzchnia wynosi 60,6 km2. Gminę tworzą: miasto Sułkowice oraz cztery sołectwa: Biertowice, Harbutowice, Krzywaczka oraz Rudnik.

TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA

W gminie Sułkowice od 1999 roku istnieje składowisko odpadów komunalnych. Wprowadzono równocześnie system segregacji surowców wyposażając posesje w odpowiednią ilość worków. Uruchomiono sortownię surowców wtórnych pozyskanych u źródła (mieszkańców). Jednak powierzchnia istniejącego składowiska umożliwiała korzystanie z niego tylko do końca 2004 roku, stąd pilna potrzeba jego rozbudowy.

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Sułkowicach stanowi II etap rozwoju Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Projektowane składowisko, budowane zgodnie z najnowszymi przepisami prawa o ochronie środowiska będzie obiektem nowoczesnym, zapewniającym bezpieczne unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Rozwiązania techniczne tj. podwójne uszczelnienie czaszy składowiska (pierwszą warstwę stanowi bariera geologiczna o grubości 1 m współczynnik filtracji 1×10-9, drugą warstwę stanowi izolacja syntetyczną – geowłóknina q=800 g/m2, folia HDPE gr. 2,0 mm, bentofix NSP4900-1P, secudran gr. 11,0 mm), drenaż niecki  oraz system rowów drenarskich zminimalizują wpływ składowiska na wody podziemne i powierzchniowe.

Projekt zakładał rozbudowę istniejącego składowiska odpadów komunalnych znajdującego się na terenie gminy Sułkowice – zwiększenie jego powierzchni a  także pojemności. Na terenie przewidzianym pod rozbudowę nie projektuje się nowych obiektów kubaturowych, gdyż rozbudowa i uruchomienie nowego sektora składowiska następuje przy zamknięciu sektora eksploatowanego obecnie. Nie powoduje to konieczności zwiększenia ilości załogi oraz ilość sprzętu pracującego na składowisku, co nie pociąga za sobą konieczności tworzenia zaplecza.

Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Sułkowicach

ŹRÓDŁA FINANSOWANIE

Gmina Sułkowice uzyskała dofinansowanie  w/w inwestycji z Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Małopolskiego (ZPORR) w wysokości 1 639 889 zł., co stanowi 75% całkowitych nakładów inwestycyjnych. Uzyskała również dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki w wysokości 163 988 zł., co stanowi kolejne 10% nakładów inwestycyjnych. Pozostałe 15% zostało sfinansowany ze środków własnych gminy Sułkowice.

OCENA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Opracowywany  Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami w powiecie myślenickim, zakłada, że rozbudowane składowisko w Sułkowicach wraz z centrum segregacji będzie mogło  obsługiwać nie tylko mieszkańców gminy Sułkowice, ale także całego powiatu myślenickiego, co jeszcze bardziej zwiększy liczbę gospodarstw objętych systemem selektywnej zbiórki odpadów. (…)

 

Cały artykuł – GLOBEnergia 1/2007

 

składowisko odpadów w Sułkowicach