Z końcem czerwca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa na rzecz walki z niską emisją.

Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach, mówił, że problem jest dostrzegany już od wielu lat, a WFOŚiGW w Katowicach stara się z tym negatywnym zjawiskiem walczyć. Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego i uzupełnia dotychczasową ofertę Funduszu.

Programem objęte są istniejące budynki mieszkalne, jednorodzinne, zasilane w ciepło ze źródeł ciepła wyposażonych w emitor o wysokości do 40 m (niska emisja). Program obejmuje również nowo budowane budynki mieszkalne, jednorodzinne w zakresie zabudowy odnawialnych źródeł energii. Za nowo budowane obiekty uznaje się budynki, które w chwili składania wniosku nie zostały przekazane do użytkowania.

Dofinansowanie obejmuje wymianę źródła ciepła na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie, budowę systemów grzewczych z udziałem odnawialnych źródeł energii (wyłącznie takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne) oraz zastosowanie rozwiązań technicznych, mających na celu zwiększenie oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, dla których pozwolenie na budowę wydano przed 16.12.2002 r., takich jak docieplenie przegród budowlanych, wymianę okien i drzwi, modernizację lub budowę wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania.

Dofinansowaniem w ramach Programu nie są objęte m.in. instalacje fotowoltaiczne oraz instalacje wentylacji mechanicznej, ciepłej wody użytkowej oraz prace przygotowawcze takie jak: dokumentacja, audyty, uzgodnienia itp.

Kwotę dofinansowania stanowi odpowiedni procent kosztów kwalifikowanych:

  • 25% w przypadku modernizacji źródła ciepła,
  • 15% w pozostałych przypadkach.

Wartość nakładów inwestycyjnych, które mają być objęte dofinansowaniem, nie może być mniejsza niż 8.000,00 zł brutto.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą do 22 lipca 2016 roku, a lista pozytywnie rozpatrzonych wniosków zostanie ogłoszona na stronie internetowej Funduszu do końca sierpnia 2016 r.

„Wnioski o dofinansowanie…” można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. O złożeniu wniosku w terminie naboru decyduje godzina osobistego dostarczenia lub data wpływu do Funduszu.

Regulamin i wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są za pośrednictwem strony internetowej WFOŚiGW w Katowicach.

Źródło: WFOŚiGW w Katowicach

Redakcja GLOBEnergia

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia