Bocian – Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

 
Od dzisiaj tj. 15 lutego 2016 do 20 maja 2016 roku trwa nabór wniosków dla przedsiębiorców w ramach programu Bocian!
Beneficjantami programu są przedsiębiorcy podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Alokacja środków na ten nabór to do 150 mln złotych. 
 
Wsparcie udzielane jest w formie pożyczki do 85 % kosztów kwalifikowanych. Program rozpisany jest na lata 2015 – 2023, a  całkowity budżet na realizację celu programu wynosi do 570 000 tys. zł – zwrotne formy finansowania. 
 
Rodzaje wspieranych przedsięwzięć:
  • Elektrownie wiatrowe o mocy 40kWe-3MWe
  • Systemy fotowoltaiczne o mocy 40 kWe – 1 MWe
  • Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych o mocy MWt-20 MWt
  • Małe elektrownie wodne o mocy 300 kW- 5 MW
  • Źródła ciepła opalane biomasą o mocy 300kWt – 20 MWt
  • Wielkoformatowe kolektory słoneczne z akumulatorem ciepła o mocy (300 kWt+3 MWt)– (2 MWt+20MWt)
  • Biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego o mocy 40 kWe – 2MWe
  • Wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy 40 kWe – 5 MWe
  • Instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej
 
W ramach programu mogą być realizowane instalacje hybrydowe oraz systemy magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE o mocach nie większych niż 10-krotność mocy zainstalowanej dla każdego ze źródeł OZE, w szczególności: 
a) magazyny ciepła, 
b) magazyny energii elektrycznej. 
 
Źródło: NFOŚiGW