Trwają konsultacje dotyczące nowego programu NFOŚiGW dot. wdrożenia innowacyjnych technologii proekologicznych służących m.in. ograniczeniu oddziaływania instalacji/ urządzeń/ zakładów na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii.

Muszą one wpisywać się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji1 (KIS): 

– Zrównoważona energetyka:

  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 7 Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii wytwarzanie energii

– Surowce naturalne i gospodarka odpadami:

  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 11: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 12: Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

Przedsięwzięcia polegające na wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii, która służy poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejsza negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacnia odporność gospodarki na presje środowiskowe. Przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym. Przez innowacyjność rozumie się zarówno innowacyjność produktową, rozumianą jako wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań, jak i procesową, rozumianą jako wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy.

Formą finansowania w programie jest pożyczka i może ono sięgnąć do 85% kosztów kwalifikowanych. Kwota pożyczki to od 0,50 mln zł do 90 mln zł, której oprocentowanie może się odbywać na warunkach rynkowych ( nie stanowi ona wtedy pomocy publicznej) lub na warunkach preferencyjnych, ale z oprocentowaniem nie mniejszym niż 2% w skali roku. Beneficjentami programu są przedsiębiorcy – prowadzący działalność gospodarczą.

Program realizowany będzie w latach 2016 – 2023, przy czym:
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2022,
2) środki wydatkowane będą do 2023 r.

Źródło: NFOŚiGW