Po raz kolejny w ciągu ostatnich tygodni piszemy o tym, że w ręce zarządu spółki Tauron trafił pozew z powodu wypowiedzenia przez Tauron długoterminowych umów na zakup energii i zielonych certyfikatów.

Wysokie odszkodowanie

Tym razem jako powód występuje in.ventus sp. z o.o. Mogilno I sp. k. we Wrocławiu. Zażądał on od operatora wypłaty odszkodowania na kwotę 12 286 229,70 euro czyli, jak szacuje sam pozwany, około 53 587 620zł. Co więcej, Powód żąda również ustalenia odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w przyszłości, a wynikające z czynów niedozwolonych, o łącznej wartości szacowanej na kwotę 35 705 848,71 euro, czyli około 155 734 630 zł.

Przyczyna powództwa

Podstawa powództwa, według twierdzeń przedstawionych przez Powoda, wynika z czynów niedozwolonych Emitenta, polegających w szczególności na powierzeniu spółce zależnej – Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. dokonywania na podstawie umów długoterminowych dla potrzeb Emitenta i jego Grupy Kapitałowej zakupów energii elektrycznej oraz praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, potwierdzających wytworzenie energii w źródłach odnawialnych („Umowy Długoterminowe”).

Co więcej Powód występuje przeciwko nakłanianiu PKH oraz osób pełniących funkcje jej likwidatorów do zerwania oraz niewykonywania Umów Długoterminowych oraz świadomym skorzystaniu przez Tauron ze szkody wyrządzonej wskutek zerwania Umów Długoterminowych.

O wypowiedzeniu przez PKH Umów Długoterminowych Tauron informował raportem bieżącym nr 7/2015 z dnia 19 marca 2015 r.

Sądem właściwym dla rozpoznania pozwu jest Sąd Okręgowy w Katowicach.

Spółka, wraz z pełnomocnikiem procesowym, przystąpiła do analizy treści pozwu i w odpowiednim czasie złoży odpowiedź na pozew.

Redakcja GLOBEnergia