Ministerstwo Gospodarki opracowało projekty ustaw wchodzących w skład tzw. trójpaku energetycznego. Nowe projekty ustawy o OZE, Prawa energetycznego oraz Prawa gazowego mają szansę trafić pod głosowanie w sejmie jeszcze w tym roku.
 
Ustawa o OZE
Do tej pory nie było w Polsce ustawy dotyczącej wyłącznie problematyki energii odnawialnej. Kwestie te regulowała ustawa Prawo energetyczne oraz przyjęte dyrektywy unijne. Promocja stosowania energii z OZE jest jednym z priorytetów wyznaczonych w polityce energetycznej UE. Komisja Europejska prowadzi działania mające na celu zapewnienie promocji stosowania energii z OZE, które docelowo mają doprowadzić do znacznego zwiększenia ilości energii wytworzonej z OZE do poziomu 20% w 2020 r. w bilansie energii finalnej wszystkich państw członkowskich UE. Zgodnie z przyjętą dyrektywą 2009/28/WE Polska zobowiązała się do zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej brutto do poziomu co najmniej 15 % w 2020 r. Projekt ustawy o odnawianych źródłach energii zakłada przyjęcie części przepisów zawartych w dyrektywie 2009/28/WE, z wyłączeniem kwestii odnoszących się do biokomponentów i biopaliw stosowanych do celów transportowych. W projekcie ustawy znalazły się zapisy dotyczące m.in. zasad obliczania udziału energii z OZE, gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z OZE, zasad i warunków przyłączenia do sieci instalacji OZE oraz mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej. (…)
 
Prawo energetyczne
Nowa ustawa Prawo energetyczne ma na celu uporządkowanie oraz uproszczenie obwiązujących przepisów, wprowadzenie nowatorskich rozwiązań podyktowanych rozwojem rynku energii elektrycznej i rynków ciepła oraz ochroną odbiorców, a także dostosowanie do przepisów unijnych. Z ustawy wyłączono zagadnienia dotyczące gazu ziemnego oraz odnawialnych źródeł energii – zostały one uregulowane w dwóch pozostałych ustawach „trójpaku energetycznego”. W projekcie pojawiają się ponadto nowe kwestie, np. dotyczące elektroenergetyki, ciepłownictwa czy zasad i warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.(…) 
 
Projekt przewiduje dodatkowe narzędzia, za pomocą których Prezes URE będzie mógł kształtować rynek gazu ziemnego tak, aby zapewnić jego najwyższą możliwą konkurencyjność. W szczególności, jeżeli w wyniku badania rynku gazu ziemnego Regulator stwierdzi, że przedsiębiorstwo gazownicze wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży gazu ziemnego lub pozostające w strukturze przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo posiada siłę rynkową, która może zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu mechanizmów rynkowych, Prezes URE może nałożyć na to przedsiębiorstwo na czas oznaczony, nie dłuższy niż dwa lata, po przeprowadzeniu publicznych konsultacji z użytkownikami systemu gazowego, co najmniej jeden z następujących obowiązków: obowiązek sprzedaży określonej ilości gazu ziemnego, określonych mocy przesyłowych, określonych pojemności magazynowych na warunkach określonych przez Prezesa URE; obowiązek niestosowania cen wyższych niż określone przez Prezesa URE; obowiązek zastąpienia ceny sprzedaży gazu ziemnego ustalanej przez przedsiębiorstwo gazownicze w taryfie niepodlegającej zatwierdzeniu, ceną określoną przez Prezesa URE.
Zuzanna Łaganowska
Bąkowski Kancelaria Radcowska