Ulgi podatkowe dla inwestycji w odnawialne źródła energii
Coraz większą popularnością cieszą się w Polsce inwestycje w odnawialne źródła energii, a co za tym idzie rośnie liczba inwestorów indywidualnych decydujących się na zainstalowanie w swoich domach i firmach urządzeń wykorzystujących OZE. Jakie zachęty podatkowe wprowadzono w Polsce w celu promowania pozyskiwania OZE?

 

Jak wyglądamy pod tym kątem na tle innych państw europejskich?

Unia Europejska kładzie duży nacisk na działania na rzecz ochrony środowiska, innowacje technologiczne zmniejszające negatywny wpływ na środowisko czy wykorzystywanie odpadów. W tym celu powstały Systemy zarządzania środowiskowego (SZŚ), rozporządzenie EMAS czy popularna wśród przedsiębiorstw norma ISO 14001. Oprócz wywierania presji na przedsiębiorców Unia Europejska oraz poszczególne państwa członkowskie zachęcają do podejmowania działań w obszarze ochrony środowiska: • We Francji wprowadzono ulgę podatkową na działalność badawczo-rozwojową związaną z prowadzeniem inwestycji lub wprowadzeniem innowacji środowiskowych w wysokości od 30% do 40% wydatków ponoszonych przez firmy, natomiast nie ma ulg dla przedsiębiorców inwestujących w nowe technologie w zakresie ochrony środowiska. • W Grecji wprowadzono dotacje na nowe technologie o innowacyjnych zastosowaniach, których celem jest ochrona środowiska i energooszczędność w wysokości nieprzekraczającej 50% kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych. Koszty poprawy wydajności ekologicznej budynków stanowią koszt uzyskania przychodu (np. koszty związane z instalacją słonecznego systemu grzewczego). Z tej ulgi mogą korzystać zarówno właściciele nieruchomości, jak i najemcy. • Wielka Brytania podwyższyła stawki amortyzacji podatkowej na inwestycje w urządzenia oraz instalacje energooszczędne.

 

Ulgi podatkowe i programy wsparcia w Polsce
Pozyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zwolnione jest w Polsce z podatku akcyzowego. Oznacza to, że energia elektryczna wytworzona przy wykorzystaniu w procesie przetwarzania energii wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalnej, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energii pozyskiwanej z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych będzie korzystać ze zwolnienia od akcyzy.  (…)

 

Finansowanie OZE w Polsce
Jednym z filarów polskiego systemu finansowania „zielonych” inwestycji jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który do 2012 roku przeznaczył na finansowanie przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii około 2,5 mln zł. Pieniądze przeznaczone na ten cel pochodzą z opłat zastępczych, kar nałożonych przez Urząd Regulacji Energetyki na producentów energii elektrycznej za niespełnienie wymogu zapewnienia w sprzedawanej przez siebie energii odpowiedniego jej udziału pochodzącego z OZE. NFOŚiGW udziela również dotacji na niezwykle kosztowne odwierty badawcze w celu rozpoznania złóż wód termalnych. Wsparcia finansowego dla realizacji inwestycji związanych z energetyką odnawialną udziela również Unia Europejska, przede wszystkim z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), za które odpowiedzialne są zarządy poszczególnych województw. Poza tym przedsięwzięcia proekologiczne fi nansowane są z wielu innych źródeł, jak np. z budżetów gmin lub powiatów, które (w ramach posiadanych środkow przeznaczonych na ten cel) mogą udzielać dotacji również osobom fizycznym, m.in. na instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, pomp ciepła) czy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która zajęła się wdrażaniem unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), mającego za zadanie ochronę środowiska i walorów wiejskiego krajobrazu. (…)
 

 

Zuzanna Łaganowska

 

 

 

 

Czytaj całość w GlobEnergia 2/2012