Środki finansowe Unii Europejskiej to spore wsparcie przewidziane dla inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Znaczna ich część, przeznaczona na ten właśnie cel, trafi do producentów rolnych i zasili polski rynek inwestorów na rynku agro.

Restrukturyzacja polskiego rolnictwa, jaka dokonuje się od kilkunastu lat, obejmuje także kwestie związane z energochłonnością gospodarstw produkcyjnych. Zrównoważona gospodarka energetyczna, w tym wykorzystanie OZE do produkcji energii, to kwestie, którym poświęca się coraz więcej uwagi, również na obszarach rolniczych. Między innymi dzięki takiemu podejściu udało się zabezpieczyć całkiem pokaźne środki finansowe na rozwój zielonej energetyki, służącej inwestorom rolniczym.

Już w marcu tego roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie, dzięki któremu możliwe będzie przyznawanie w ramach środków PROW 2007–2013 pomocy na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, a służących do wytwarzania energii, przede wszystkim elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne. Beneficjentem wsparcia, które ma wynosić 22,7 mln euro i pochodzić ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego, będą samorządy zamierzające realizować tego typu przedsięwzięcia. Co więcej, przewidziano tu możliwość przekazania zakupionych w ramach programu opisanych wyżej urządzeń osobom fizycznym. Wsparcie dla jednej gminy, przy maksymalnym poziomie dofinansowania na poziomie 90%, ograniczone jest kwotą 200 000 euro. Zgodnie z przyjętymi założeniami, sami zainteresowani będą mogli ubiegać się o środki zarówno na zakup urządzeń, jak i na ich montaż. Zakupione w ten sposób urządzenia będą mogły w przyszłości zostać wykorzystane do innych przedsięwzięć, stanowiących np. element tworzonych spółdzielni energetycznych.

Kto i na co
Wsparcie będzie pochodziło jeszcze z budżetu z lat 2007–2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 3.2.1 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Beneficjentem dotacji będą mogły być gminy, z wyłączeniem miast (miejscowości) liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, które wykorzystają pieniądze na montaż mikroinstalacji zarówno na zarządzanych przez nie budynkach, jak i domach swoich mieszkańców, zgłaszających udział w projekcie realizowanym przez gminę.

Ze wsparcia będą mogły skorzystać:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, a objęte zostaną nim budynki użyteczności publicznej, które stanowią własność gminy.


Chodzi tu o budynki administracji publicznej, edukacji przedszkolnej i szkolnej, ośrodki zdrowia czy obiekty sportowe.

Dofinansowane, przy minimalnym udziale własnym wnioskodawcy na poziomie 10%, zostaną konkretne kategorie wydatków, obejmujące m.in.:

• zakup instalacji odnawialnych źródeł energii,
• zakup prac instalacyjnych i budowlanych niezbędnych do realizacji
• inwestycji,
• opracowanie dokumentacji technicznej (PFU, wniosek o dofinansowanie, projekt techniczny),
• nadzór inwestycyjny.

W zakresie konkretnych urządzeń, wsparcie obejmie m.in.: instalację pomp ciepła, generatorów wiatrowych, ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Katalog wydatków kwalifikowalnych obejmuje tak działania o charakterze inwestycyjnym, jak i przygotowawczym.

Bartłomiej Świderek
GLOBEnergia


Cały artykuł w GLOBEnergia 2/2015