Środowiska działające na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce oczekują od wielu lat, iż Rząd RP zaproponuje i przeprowadzi przez procedurę parlamentarną ustawę o odnawialnych źródłach energii, która określi długofalową, stabilną perspektywę rozwoju tego sektora energetyki i wprowadzi elementarny ład prawny, w szczególności w odniesieniu do długofalowej strategii wsparcia dla obecnie funkcjonujących i planowanych do realizacji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Oczekiwanie to wzrosło po przyjęciu w Unii Europejskiej Dyrektywy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Choć termin transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego upłynął jednak już dawno, w grudniu 2010 roku, dotychczas Rząd nie jest w stanie przedstawić spójnych i gwarantujących zrównoważony rozwój OZE w Polsce, nowych rozwiązań prawnych.

Strategicznym celem przyjęcia przepisów implementujących Dyrektywę 2009/28/WE powinno być nie tylko zapewnienie odpowiedniego udziału „zielonej energii” w konsumpcji energii finalnej, co najmniej na określonym w Dyrektywie poziomie 15% w roku 2020, ale także stworzenie trwałych podstaw dla systematycznego zwiększania tego udziału w następnych dekadach. Niestety, mimo niewątpliwego postępu redakcyjnego, choć nie merytorycznego, jaki nastąpił w okresie od 22 grudnia ubiegłego roku, kiedy Ministerstwo Gospodarki opublikowało pierwszy, mocno kontrowersyjny projekt ustawy, proponowane kolejne wersje nie spełniają tych oczekiwań.
Prezentowane publicznie wyjaśnienia i oświadczenia przedstawicieli Rządu nie tylko nie rozwiewają, ale wręcz potęgują wątpliwości. Część z nich zawiera niezgodne ze stanem faktycznym, a co najmniej nierzetelne informacje dotyczące, na przykład, kosztów jakie rzekomo ponosi polski konsument z tytułu wsparcia OZE, wysokości tego wsparcia, czy iluzorycznych oszczędności, jakie osiągnie się poprzez wdrożenie nowych zasad systemowych.
Także ostatnia wersja projektu ustawy z 9 października br. nadal budzi zasadnicze wątpliwości, w tym zastrzeżenia natury konstytucyjnej i obawy, iż naruszone może być także prawo europejskie.
Kliknij TUTAJ aby pobrać stanowisko PIGEO do projektu ustawy o OZE.
Wybrane kluczowe uwagi do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii opublikowanego w październiku 2012 r.

Źródło: PIGEO