V Ogólnopolski Kongres Geotermalny

11 - 13 październik 2016 - Mszczonów

Zapraszamy na V Ogólnopolski Kongres Geotermalny!

REJESTRACJA TRWA!

 

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Miasto i Gmina Mszczonów, Geotermia Mazowiecka S.A. oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN i Katedra Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica zapraszają do udziału w V Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym, który odbędzie się w dniach 11–13 października 2016 r. w Mszczonowie.

Poprzednie Kongresy odbyły się w latach 2007, 2009, 2011 i 2013. Były to najważniejsze krajowe spotkania środowiska naukowców i praktyków związanych z geotermią, które przysłużyły się przeglądowi stanu rozwoju, doświadczeń i perspektyw geotermii w naszym kraju, zintegrowały wiele osób i środowisk. Czas zatem na V Ogólnopolski Kongres Geotermalny.

Do udziału w Kongresie zapraszamy naukowców, praktyków, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych, przedsiębiorców, inwestorów, firmy usługowe, doktorantów i studentów, a także inne osoby zainteresowane geotermią.

Spotkajmy się w Mszczonowie!


POBIERZ KOMUNIKAT


CZAS: 11-13 października 2016 r.

MIEJSCE: Mszczonów, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109a

Program

V Ogólnopolski Kongres Geotermalny, 11 – 13.10.2016 r., Mszczonów

PROGRAM przewidywany (szczegóły w przygotowaniu, możliwe uzupełnienia i korekty)

10 października 2016

 

16.00 – 18.00

 

Rejestracja uczestników (18.00 – 20.00 – dyżur telefoniczny).

 11 października 2016

08.00 – 10.30

Rejestracja uczestników. Powitalna kawa.

10.30 – 11.00

Otwarcie V. Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego. Przywitanie przez gospodarzy Mszczonowa i organizatorów. Wystąpienia przedstawicieli Patronów Honorowych i gości.

11.00 – 13.15

Sesja inauguracyjna „Geotermia w Polsce w perspektywie krajowej i unijnej”

–  Stan i perspektywy wykorzystania energii geotermalnej w Polsce na tle Europy – Beata Kępińska

–  Rozwój geotermii w Polsce z perspektywy Ministerstwa Środowiska  – przedstawiciel kierownictwa Ministerstwa Środowiska

–  Rozwój geotermii w Polsce z perspektywy Ministerstwa Energii – przedstawiciel kierownictwa Ministerstwa Energii

–  Finansowanie geotermii w Polsce ze środków krajowych i unijnych – dr hab. inż. Roman Wójcik, Z-ca prezesa NFOŚiGW

–  Geotermia w działaniach i planach Województwa Mazowieckiego i Województwa Łódzkiego – przedstawiciele WFOŚiGW w  Warszawie i Łodzi

–  Wystąpienia Członków Honorowych PSG

13.15 – 14.00

Geotermia w Niemczech – przykład pomyślnego rozwoju  –  Claus Heske, dyrektor wykonawczy Niemieckiej Asocjacji Geotermalnej (Geothemal energy in Germany – an example of successful development) – referat w jęz. angielskim (materiały inf. zostaną wcześniej przetłumaczone na polski i rozdane uczestnikom)

14.00 – 15.00

Wspólne zdjęcie. Obiad.

15.00 – 17.00

Sesja panelowa  z udziałem przedsiębiorców z branży geotermalnej:

„Geotermia w Polsce – zasady odpowiedzialnego biznesu, osiągnięcia, doświadczenia, plany, problemy, propozycje zmian”
Przygotowanie i prowadzenie: Konwent Geotermii Polskich i PSG

17.00 – 18.00

Przerwa.

18.00 – 19.00

Sesja okolicznościowa:  przywitanie gości, wręczenie Medali Honorowych PSG im. Erazma Syksta, referat z okazji 10-lecia PSG, wystąpienia gości.

19.00 – 24.00

Kolacja Kongresowa.

12 października 2016

08.30 – 10.00 Sesje techniczne

Warsztaty  “Knowledge Inventory for Hydrogeology Research” (Kindra), 1

Potencjał i możliwości zagospodarowania wód i energii geotermalnej w Polsce, 1

Badania wód i systemów geotermalnych, 1

 

– Ramowa Dyrektywa Wodna – rola krajów członkowskich UE  w  osiągnięciu i utrzymaniu dobrego stanu oraz potencjału wód –  B. Tomaszewska

– Projekt Kindra. Dostępność informacji o wodach podziemnych  w Polsce na tle innych krajów europejskich – B. Tomaszewska, M. Dendys

– Modelowanie numeryczne jako narzędzie badań hydrogeologicznych i geotermalnych* – M. Dendys

– Metodyka opróbowania ujęć wód termalnych – aspekty techniczne – K. Korzec, E. Kmiecik, A. Mika, B. Tomaszewska, K. Wątor

– Prace Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie rozpoznawania i dokumentowania wód termalnych (geotermalnych) w Polsce – J. Chowaniec (PIG-PIB)

– Wody geotermalne rejonu Kazimierzy Wielkiej i możliwości ich zagospodarowania – B. Wiktorowicz (PIG-PIB)

– Występowanie wód termalnych w rejonie aglomeracji warszawskiej wraz ze wstępną oceną możliwości ich zagospodarowania – M. Socha, J. Sokołowski, A. Felter, J. Stożek (PIG-PIB)

– Międzynarodowa klasyfikacja zasobów geotermalnych (UNFC-2009) na tle polskich zasad klasyfikacji i metodyki szacowania zasobów geotermalnych – M. Hajto

– Właściwości biochemiczne wód geotermalnych rozpoznanych w Polsce określające sposób ich wykorzystania do celów leczniczych lub rekreacji –  T. Latour, M. Drobnik

– Pierwiastki ziem rzadkich (REE) w wodach termalnych: występowanie, pochodzenie, znaczenie i perspektywy badań w Polsce – A. Porowski, D. Kaczor-Kurzawa

– Ocena zmienności parametrów  geotermicznych ośrodka geologicznego na podstawie wyników badań geofizycznych – M. Stefaniuk, T. Maćkowski, A. Zając

– Kartowanie warstw wodonośnych na podstawie danych sejsmicznych w zagadnieniach geotermalnych – T. Maćkowski i in.

10.00 – 10.30 Przerwa na kawę. Otwarcie sesji posterowej (krótkie wprowadzenia autorów).
Prowadzenie: B. Kiełczawa, B. Wiktorowicz
10.30 – 12.00 Sesja prezentująca prace i doświadczenia firm i przedsiębiorstw z branży geotermalnej zaangażowanych w Kongres:

Prowadzenie: A. Sowiżdżał, G. Burek

– Badania geotermalne w obszarze stanu Gujarat (Indie) z wykorzystaniem metody magneto tellurycznej –  M. Sada, A. Sircar, M. Stefaniuk, G. Lewiński, A. Kret, A. Cygal A. (PBG Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o.)

– Elektrociepłownie i ciepłownie geotermalne – zasady projektowania – M. Andrzejczuk, M. Skórka (Energoprojekt Warszawa)

– Zastosowania systemu TERMOTECH w instalacjach wody geotermalnej (Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.)

– Możliwości wykorzystania wód termalnych o niskim potencjale temperaturowym w technologii zbiorników lodu i wysokotemperaturowych pomp ciepła przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia budynków – A. Karczmarczyk (PM OZE Działu Projektów Inwestycyjnych, Viessmann Sp. z o.o)

Inne wystąpienia w trakcie uzgodnień.

12.00 – 12.30 Geotermia w Mszczonowie – wprowadzenie do sesji terenowej.
12.30 – 13.30 Obiad.
13.30 – 15.00 Sesja panelowa „Pompy ciepła w geotermii”.

Paneliści: P. Lachman (prezes PORT PC),  A. Karczmarczyk (Viessman, PORT PC),L. Pająk (IGSMiE PAN),  L. Wojtan (Friotherm), M.  Klonowski /Kozdrój (PIG-PIB),  inne osoby  

Prowadzenie: J. Kotyza,  G. Burek

15.00 – 15.20 Przerwa na kawę.
15.20 – 17.00 Sesje techniczne

Warsztaty  “Knowledge Inventory for Hydrogeology Research” (Kindra), 2

Badania wód i systemów geotermalnych

Potencjał i możliwości zagospodarowania wód  i energii geotermalnej, 2

 

Płytka geotermia

 

 

 – Wstępne wyniki badań w kierunku uzyskania koncentratu na bazie wybranych wód zmineralizowanych – B. Tomaszewska, M. Bodzek, W. Bujakowski, M. Tyszer

– Innowacyjne badania nad wykorzystaniem swoistych cech wód termalnych Mszczonowa w produkcji wód mineralnych – Tomaszewska B., W. Bujakowski, Tyszer M.

 – Rozproszone źródła energii dla lokalnej/regionalnej niezależności energetycznej w perspektywie rozwoju wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce – J. Bocian

– Możliwości balneologicznego zagospodarowania termalnych wód Trzebnicy – B. Kiełczawa

– Wyniki badań rozpoznawczych możliwości występowania wód termalnych w rejonie m. Celejów – W. Pratkowski, H. Biernat, B. Noga

– Geotermalny system wspomagania zasilania w ciepło  obiektu SOLPARKU w miejscowości Kleszczów – M. Janowski, P. Kolasa

– Ocena możliwości wykorzystania wód geotermalnych na terenie gminy Kęty – B. Czechowska, A. Barbacki

 – Zasoby, energia i ich kwalifikacja; magazynowanie ciepła – P. Kubski

– Mapy potencjału płytkiej geotermii: cele opracowania, typy i przykłady z Polski i Europy –  W. Kozdrój

– Podejście metodologiczne do analizy niskotemperaturowego potencjału energetycznego obszarów młodoglacjalnych na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego – G. Lemoine

– Planowanie lokalizacji i optymalizacja wydajności instalacji gruntowych pomp ciepła w obiegu zamkniętym za pomocą map geotermicznych. Wyniki projektu TransGeoTherm” – M. Kłonowski, W.Kozdrój

Uwarunkowania socjologiczno-ekonomiczne  wykorzystania wód i energii geotermalnej – prowadzenie: A. Sowiżdżał, M. Szczygieł
– Zmiany cen energii cieplnej pochodzącej z geotermii w odniesieniu do innych nośników ciepła sieciowego w latach 2007-2016 – W. Bujakowski, L. Pająk

– Opinia społeczna o wykorzystaniu wód geotermalnych  na przykładzie mieszkańców gminy i odwiedzających w Uzdrowisku Uniejów – K. Smętkiewicz

– Geotermalne źródło lokalnego rozwoju – wgląd do lokalnej gospodarki opartej o zasoby geotermalne – K. Kurek

17.15 – 18.45 Sesja terenowa – Geotermia w Mszczonowie*

Prowadzenie: M. Balcer, W. Bujakowski

* Sesja dla zainteresowanych osób,  dla pozostałych uczestników: możliwość relaksu w „Termach Mszczonów”  zgłoszenia będą przyjmowane na miejscu, 10 i 11.10.2016 r.)

17.15 Odjazd autokaru sprzed Hotelu „Panorama”.
17.15 – 18.45 Wizyty w obiektach geotermalnych w Mszczonowie.
19.30 – 24.00 Kolacja w Chacie góralskiej (obok Hotelu „Panorama”).

13 października 2016

9.00 – 10.45 Sesje techniczne

Eksploatacja i zagospodarowanie wód i energii geotermalnej

Prowadzenie: M. Hajto, A. Porowski

Geotermalne siłownie binarne – warunki, perspektywy w Polsce

Prowadzenie: A. Borsukiewicz-Gozdur, M. Janowski

– W trosce o środowisko – działalność i plany rozwoju PEC Geotermia Podhalańska SA w latach 2013-2016 – W. Wartak

– Zastosowanie sprężarkowych pomp ciepła dużej mocy do zwiększenia pozyskiwania ciepła z zasobów geotermalnych na przykładzie instalacji z Basenu Paryskiego – L. Wojtan

– Monitorowanie korozji w celu zarządzania ryzykiem w ciepłowni geotermalnej – J. Banaś,  B. Mazurkiewicz, W. Solarski, M. Lewandowska, A. Roguska, M. Andrzejczuk, E. Ura-Bińczyk,  W. Kaca, P. Żarnowiec, M. Balcer, S. Kulik

– Instalacja do usuwania siarkowodoru i radonu 222 z wód geotermalnych – J. Banaś,  B. Mazurkiewicz, W. Solarski,  K. Tadajewski

– Potencjał geotermalny zbiorników mezozoicznych Niżu Polskiego do produkcji energii elektrycznej – A. Sowizdżał

– Analiza porównawcza zastosowania czynników R227ea i R1234ze jako płynów roboczych  w elektrowni geotermalnej typu ORC – A. Borsukiewicz-Gozdur, S. Wiśniewski

– Ocena możliwości wykorzystania wód geotermalnych na obszarze województwa małopolskiego do produkcji energii elektrycznej – M. Kaczmarczyk

– Wykorzystanie okresowych nadwyżek mocy cieplnej w ciepłowniach geotermalnych do produkcji energii elektrycznej – propozycja dla Podhala – M. Miecznik

– Analiza możliwości technicznych wykorzystania energii wód geotermalnych do produkcji energii elektrycznej dla otworu Bańska PGP-3 –  B. Tomczyk

10.45 – 11.15 Przerwa na kawę.

11.15 – 12.15 Sesja panelowa „Kierunki badań i zagospodarowania energii geotermalnej w Polsce na tle Europy” (podczas tej Sesji będzie możliwość podania krótkich informacji przez zainteresowanych uczestników; dyskusja dot. najbardziej potrzebnych działań  i inwestycji w Polsce; wskazanie głównych kierunków rozwoju w in. krajach).

12.15 – 12.45 Dyskusja z udziałem uczestników Kongresu i członków PSG: środowisko geotermalne w Polsce – wspólne  działania, współpraca, integracja.

12.45 – 13.00 Przerwa.

13.00 – 13.30 Sesja podsumowująca, dyskusja końcowa, przedstawienie wniosków   Zakończenie V. Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego.

13.30– 14.30 Obiad. Wyjazd uczestników.

 

Uwaga:  ze względu na niewielką ilość zgłoszeń na Sesję wyjazdową planowaną na 14 października 2016 r. Organizatorzy podjęli decyzję o jej odwołaniu. Przepraszamy osoby, które wyraziły zainteresowanie tą Sesją.

Sesja posterowa

Przestrzenna zmienność termperatury i innych właściwości fizykochemicznych wody mierzonych w otworach geologicznych jako efekt heterogeniczności podłoża skalnego –M. Kłonowski, D. Russ, K. Zawistowski 
Przydatność hydrogeologiczna Pojezierza Kaszubskiego do inwestycji typu LT-ATES – G. Lemoine
Propozycja ubezpieczeń przedsięwzięć geotermalnych w Polsce wykorzystująca doświadczenia krajów europejskich – A. Kasztelewicz
Warunki geotermiczne formacji mezozoicznych niecki miechowskiej i jej podłoża kontynuujących się pod zapadliskiem przedkarpackim i Karpatami zewnętrznymi – J. Jasnos, B. Papiernik, M. Hajto            
Polskie doświadczenia w poszukiwaniach geotermicznych w Nigerii – Ewa Kurowska
GeoPLASMA – CE: nowy projekt międzynarodowy w celu wsparcia rozwoju płytkiej geotermii w Polsce i Europie Środkowej – W. Kozdrój, M. Ziółkowska-Kozdrój, M. Hajto
Obszar zastosowań jednoobiegowej podkrytycznej siłowni ORC w elektrowni zasilanej wodą geotermalną z jednego i dwóch źródeł ciepła – T. Kujawa, W. Nowak
Potencjał dla wykorzystania energii geotermalnej w Polsce – Miasto Poddębice. Projekt EOG – B. Kępińska, L. Pająk, W. Bujakowski, A. Kasztelewicz, M. Hajto, A. Sowiżdżał, A. Karska, A. Peraj, B. Petursson, H. Tulinius, O. Einarsson, J. Gudmundsson
Charakterystyka nowo rozpoznanego złoża wód termalnych w Karpnikach na tle warunków geotermicznych Kotliny Jeleniogórskiej – E. Liber–Makowska
Hydrogeotermalne atrakcje Małopolski – Józef Chowaniec, Tomasz Gągulski, Grażyna Gorczyca – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Karpacki
Rozważania nad możliwościami efektywnego zarządzania energią na przykładzie gminy Rozprza: geotermia niskotemperaturowa jako źródło ciepła i chłodu – A. Szulc, E. Podlewska, B. Tomaszewska
Doświadczenia Islandii w zakresie wykorzystania niskotemperaturowych zasobów energii geotermalnej. Ocena możliwości implementacji w warunkach polskich – A. Drabik, A. Sowiżdżał, B. Tomaszewska
Geothermics of the Benue Trough, Nigeria – tentative results of Ahmadu Bello University (Nigeria) and University of Silesia (Poland) joint research – Aruwa James Bako, Ewa Kurowska, Krzysztof Schoeneich, Solomon Ayo Alagbe, Enoch Ikpokonte
Wpływ temperatury górnego źródła ciepła na sezonową efektywność geotermalnych pomp ciepła – Grzegorz Pełka, Wojciech Luboń, Jarosław Kotyza, Daniel Malik
Działalność edukacyjna i badawcza w zakresie pomp ciepła prowadzona w Laboratorium Edukacyjno-Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini – Wojciech Górecki, Jarosław Kotyza, Anna Sowiżdżał, Elżbieta Hałaj, Wojciech Luboń, Grzegorz Pełka, Dominika Woś, Paweł Jastrzębski, Daniel Malik
Sposoby i cele wyznaczania efektywności energetycznej otworowych wymienników ciepła – Tomasz Śliwa, Rafał Wiśniowski, Aneta Sapińska-Śliwa, Andrzej Gonet, Daniel Skowroński

* Wymiary posteru: zostaną podane wkrótce  

Autorzy posterów proszeni są o ich umieszczenie na tablicach obok sali konferencyjnych do godz. 13.45  w pierwszym dniu Kongresu (11.10.2016 r.).

Komitety

Komitet Honorowy:

 • Mgr inż. Józef Grzegorz Kurek – Burmistrz Mszczonowa,
 • Dr hab. Andrzej Gąsiewicz, Prof. PIG-PIB – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Prof. dr hab. Jan Dowgiałło – Instytut Nauk Geologicznych PAN, Członek Honorowy PSG,
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki – AGH Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, Członek Honorowy PSG,
 • Prof. dr hab. inż. Roman Ney – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Członek Honorowy PSG,
 • Prof. dr hab. inż. Władysław Nowak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Członek Honorowy PSG,
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Mokrzycki – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz – AGH Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska,
 • Dr hab. inż. Michał Stefaniuk, Prof. AGH – AGH Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska,
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Szczepański – AGH Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska,
 • Dr hab. inż. Józef Chowaniec, Prof. PIG-PIB – Oddział Karpacki PIG-PIB,
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski – Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii,
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Stachel –  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Banaś – AGH Wydział Odlewnictwa,
 • Dr Teresa Latour – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,
 • Mgr inż. Bogusław Szemioth – Konsul Honorowy Islandii w Warszawie.

Komitet Naukowy:

 • Dr hab. inż. Antoni Barbacki – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,
 • Dr hab. inż. Wiesław Bujakowski –  Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, PSG,
 • Dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział  Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,
 • Mgr inż. Barbara Czerwińska – Geofizyka Kraków  SA, PSG,
 • Mgr inż. Marek Hajto – AGH Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Surowców Energetycznych, PSG,
 • Dr inż. Mirosław Janowski – AGH Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Surowców Energetycznych,
 • Dr hab. inż. Beata Kępińska, Prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, PSG,
 • Dr Barbara Kiełczawa – Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii,
 • Dr Maciej Kłonowski – PIG-PIB Oddział Dolnośląski,
 • Dr inż. Wiesław Kozdrój – PIG-PIB Oddział Dolnośląski,
 • Dr hab. Arkadiusz Krawiec – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Dr inż. Piotr Kubski – Politechnika Gdańska,
 • Dr Ewa Kurowska – Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, PSG,
 • Dr inż. Elżbieta Liber-Makowska – Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii,
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy – AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Katedra Inżynierii Gazowniczej,
 • Dr inż. Bogdan Noga – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Wydział Mechaniczny, Radom,
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Ostaficzuk – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,
 • Dr hab. inż. Leszek Pająk – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,
 • Dr hab. Adam Porowski – Instytut Nauk Geologicznych PAN,
 • Dr Lesław Skrzypczyk – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Dr inż. Aneta Sapińska-Śliwa – AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Katedra Wiertnictwa i  Geoinżynierii,
 • Dr Karolina Smętkiewicz – Urząd Miasta i Gminy Uniejów,
 • Dr inż. Anna Sowiżdżał – AGH Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Surowców Energetycznych, PSG,
 • Dr hab. inż. Tomasz Śliwa – AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii,
 • Dr hab. inż. Barbara Tomaszewska –  Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, PSG,
 • Dr inż. Beata Wiktorowicz – Oddział Świętokrzyski PIG-PIB.

Komitet Organizacyjny:

 • Mgr inż. Marek Balcer –  Geotermia Mazowiecka S.A., PSG,
 • Mgr Jadwiga Barbulant – Urząd Miasta i Gminy Mszczonów,
 • Mgr inż. Grzegorz Burek – GLOBEnergia, PSG,
 • Mgr inż. Marek Hajto – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG,
 • Mgr inż. Michał Kaczmarczyk – GLOBEnergia, AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG,
 • Mgr Aleksandra Kasztelewicz – IGSMiE PAN, PSG,
 • Dr hab. inż. Beata Kępińska, Prof. IGSMiE PAN – IGSMiE PAN, PSG,
 • Mgr inż. Stanisław Kulik – Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o., PSG,
 • Dr inż. Anna Sowiżdżał – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG,
 • Mgr inż. Monika Szczygieł – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG.

Miejsce Obrad

V Ogólnopolski Kongres Geotermalny odbędzie się w Mszczonowie. Miasto znane jest zarówno z prężnej działalności gospodarczej, jak z faktu, że od kilkunastu lat stosowane są wszechstronnie wody geotermalne: do celów grzewczych, pitnych, a następnie także do rekreacji. Jest to bardzo udany przykład wszechstronnego zagospodarowania wód i energii geotermalnej w szerokim zakresie temperatur i do różnych celów.

W rejonie Niżu Polskiego, gdzie odbędzie się V OKG, także dwie inne miejscowości posiadają geotermalne sieci grzewcze, ośrodki rekreacyjne i lecznicze. Są też takie, gdzie projekty w tym zakresie są w różnych etapach zaawansowania. Niektóre z nich znajdą się w programie wyjazdowej sesji technicznej.

Materiały konferencyjne

Uczestnicy Kongresu otrzymają egzemplarze recenzowanego czasopisma „Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój” zawierające referaty autorów zainteresowanych publikacją, a także abstrakty pozostałych tematów zgłoszonych na Kongres w formie drukowanej lub na nośniku elektronicznym. TPGGiZR jest notowana na Liście czasopism MNiSW (6 pkt/artykuł).

Odpłatność

Opłata obejmuje udział w sesjach Kongresu w dniach 11–13.10.2016, materiały kongresowe, posiłki od obiadu 11.10.2016 do obiadu 13.10.2016 r.

Opłata nie obejmuje noclegów oraz pokongresowej sesji wyjazdowej.

 • Uczestnicy: 1200 zł (Obowiązuje opłata preferencyjna)
 • Uczestnicy – Członkowie PSG**: 1100 zł (Obowiązuje opłata preferencyjna)
 • Studenci i doktoranci: 549,00 zł (Obowiązuje opłata preferencyjna)

*Opłata zawiera VAT

**Dotyczy członków PSG regularnie opłacających składki


Noclegi: uczestnicy Kongresu rezerwują samodzielnie według własnych preferencji. Hotel Panorama zapewnia rabaty na hasło KONGRES, nocleg po rabacie ze śniadaniem

 • POKOJE DWUOSOBOWE dla 1 osoby 197 PLN
 • POKOJE DWUOSOBOWE (hotel i chata) 244 PLN
 • POKOJE TRZYOSOBOWE (hotel i chata) 327 PLN

Rezerwacje tel. +48 (46) 857 60 60, e-mail: recepcja@hpm.com.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Sekretariat Kongresu

Kontakt z Sekretariatem V Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego

Redakcja GLOBEnergia, Justyna Lis

redakcja@globenergia.pl

tel: +48 12 654 52 12

kom: 606 367 564

 

kongres geotermalny

Uczestnicy IV Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego, Zakopane 2013

(fot. archiwum Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne)

Organizator V Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego

Współorganizatorzy

Partner

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Patronat

Patronat merytoryczny

Patronat merytoryczny

PGNIG Złoty Sponsor Kongresu

Sponsor strategiczny

Sponsorzy

Sponsorzy

Partnerzy

Patronat medialny

Patronat medialny

Partnerzy GLOBEnergia: