II Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji

20 - 21 kwietnia 2017 r. - Kraków

O Kongresie

Niska emisja staje się coraz głośniej poruszanym problemem. Szukając sposobu jego zniwelowania, wprowadzamy szereg rozwiązań, przede wszystkim wymieniając źródła ciepła, przeprowadzając termomodernizację budynków, ograniczając emisję komunikacyjną. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o konkrety? Na jakie technologie i rozwiązania się zdecydować? Skąd uzyskać wsparcie finansowe?

Odpowiemy na te pytania podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Niskiej Emisji.

Program

I dzień Kongresu – 20 kwietnia 2017 r.

Planowana godzina rozpoczęcia: 10:30

Planowana godzina zakończenia: 16:00

Przerwa kawowa: 12:00

Lokalizacja: Aula Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w Budynku A0

Przywitanie uczestników i rozpoczęcie Kongresu

Kazimierz Barczyk | Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Grzegorz Burek | Redaktor naczelny GLOBEnergia

Jarosław Kotyza | Kierownik Laboratorium Edukacyjno-Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini

Sesja Inauguracyjna

Problem niskiej emisji – wprowadzenie do tematyki kongresu

Podsumowanie sezonu grzewczego 2016/2017 w liczbach, wnioski i dyskusja

• Czy Polska posiada skuteczne prawo do walki z niską emisją?

Wystąpienia gości honorowych

 

Sesja Specjalna „Energia w Gminie”

Debata przedstawicieli gmin i samorządów lokalnych

Jakie narzędzia i rozwiązania są potrzebne, aby zlikwidować problem niskiej emisji?

Sesja Techniczna: Gospodarka Energetyczna Budynków

Porównanie źródeł ciepła ze względu na emisję produktów spalania do atmosfery

Termomodernizacja podstawową metodą ograniczania niskiej emisji

• Zeroemisyjna technika grzewcza – dobre praktyki w procesie projektowo-inwestycyjnym

Kotły na paliwa stałe – czy jest dla nich miejsce w walce o czyste powietrze?

Miejskie sieci ciepłownicze i gazowe – dobre praktyki

• Samorządowe inwestycje w systemy fotowoltaiczne

Sesja Techniczna: Transport i Planowanie Przestrzenne

Transport w kontekście niskiej emisji – ekologiczna komunikacja miejska

Auta elektryczne – czy pomysł Polski na rozwój w tej dziedzinie jest realny?

Multimodalność i Park&Ride, a więc idee bliskie ochronie środowiska

Bike Sharing, Car Sharing, Car Pooling – rozwiązania na miarę współczeności

Planowanie przestrzenne w kontekście właściwego przewietrzania miasta i zieleni miejskiej

Sesja Techniczna: Finansowanie Inwestycji i Dobre Praktyki

• Możliwości finansowania inwestycji wpływających na ograniczenie niskiej emisji poprzez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW

Niskoemisyjne żłobki, przedszkola, szkoły, ośrodki rehabilitacyjne. Jak je projektować i budować korzystając z dotacji?

• Działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji w przykładach

Sposoby komunikacji społecznej w walce z niską emisją

II dzień Kongresu – 21 kwietnia 2017 r.

Planowana godzina rozpoczęcia: 9:30

Planowana godzina zakończenia: 13:00

Lokalizacja: Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ Akadaemii Górniczo-Hutniczej w Miękini

Sesja Plenerowa

• Praktyczna prezentacja działania tradycyjnych kotłów, kotła klasy C5 i pompy ciepła z pomiarem zanieczyszczeń zawartych w spalinach. Ekspozycja urządzeń wykorzystujących OZE.

Fundacja Wspierania Inicjatyw EkologicznychMobilne laboratorium POLoNEs. Przyczyny – Ograniczenie –
Likwidacja Niskiej Emisji.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

 

Rejestracja

Wstęp bezpłatny dla:

 • przedstawicieli gmin i samorządów lokalnych,
 • partnerów organizatorów Kongresu,
 • instytucji państwowych i naukowych,
 • osób zaproszonych na koszt organizatora.

Dla pozostałych osób koszt udziału w dwóch dniach Kongresu wynosi 300 zł brutto.

Wszystkich uczestników Kongresu obowiązuje rejestracja on-line.

Dokonaj rejestracji tutaj

Zaproszeni Goście

• Minister Środowiska,

• Minister Energii,

• Prezes NFOŚiGW,

• Prezesi WFOŚiGW,

• Prezes URE,

• Główny Inspektor Ochrony Środowiska,

• Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska,

• Marszałkowie województw,

• Rektorzy uczelni wyższych,

• Prezydenci miast,

• Wójtowie i burmistrzowie,

• Dyrektorzy jednostek oświatowych,

• Przedsiębiorcy.

Premiera II wydania książki "Niska Emisja"

Poradnik – ponad 100 stron informacji na temat przyczyn i rozwiązań problemu niskiej emisji.

Kompleksowe opracowanie w formie poradnikowej zawierające informacje na temat niskiej emisji, czym jest, jakie są powody jej występowania, jakie skutki za sobą niesie oraz w jaki sposób jej zapobiegać.

Poruszone zostaną zagadnienia, jak:

 • Czym jest niska emisja?
 • Przyczyny występowania niskiej emisji,
 • Charakterystyka sektorów odpowiedzialnych za powstawanie niskiej emisji,
 • Konsekwencje wynikające z występowania zjawiska niskiej emisji,
 • Sposoby likwidacji niskiej emisji,
 • Analiza instrumentów finansowych i prawnych w kontekście ograniczania niskiej emisji,
 • Korzyści wynikające z eliminacji niskiej emisji,

a także:

• Kotły na biomasę a niska emisja,

• Spalanie odpadów, analiza procesu w spalarni oraz konsekwencje wynikające ze spalania w urządzeniach domowych.

Prelegenci

 

  Iwona Jelonek 

Posiada stopień naukowy doktora Nauk o Ziemi, nadany w 2006 r. na Wydziale Nauk o Ziemi w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach gdzie od 2006 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Geochemii, Mineralogii i Petrografii. Jest certyfikowanym specjalistą w zakresie czystych technologii węglowych mający wymiar utylitarny. Od 2014 roku prowadzi działania związane z OZE.

Anna Dworakowska 

Współzałożycielka Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy oraz ruchu Polski Alarm Smogowy, zrzeszającego inicjatywy obywatelskie na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Od kilku lat zaangażowana w prace nad regulacjami anty-smogowymi na poziomie regionalnym oraz centralnym. Koordynatorka projektów nakierowanych na zwiększanie świadomości społecznej w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wpływu na zdrowie oraz działań pozwalających na poprawę jakości powietrza.

Kazimierz Barczyk

Prawnik, samorządowiec. ur. w 1950 r. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski (od 1991) oraz od 1996 przewodniczący Federacji Regionalnych Związków i Gmin i Powiatów RP założonej w 1993 roku największej ogólnopolskiej organizacji samorządu terytorialnego zrzeszającej 1000 gmin, powiatów i województw.
Prezes Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności (1980-1992), które przygotowało kilkadziesiąt społecznych projektów ustaw, w tym ustawę o samorządzie gminnym, poseł na Sejm RP (1991-93 i 1997-2001), przewodniczący i radny Rady Miasta Krakowa (1990-93 i 1994-1998), radny, przewodniczący i wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Małopolskiego (1998-2002 i od 2006), sędzia i wiceprezes Trybunału Stanu (1989-1991 i od 2006), minister sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Społecznego Rady Ministrów koordynującego 4 reformy ustrojowe (1997-1999), główny doradca premiera J. Buzka ds. samorządu terytorialnego. Inicjator powstania rządowego Centrum Legislacji. Współautor reformy samorządowych: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej.

  Marek Bednarz 

Specjalista branży grzewczej z wieloletnią praktyką i dużą wiedzą teoretyczną. Pasjonat nowych technologii OZE, zaawansowanych i śmiałych rozwiązań systemowych w budownictwie energooszczędnym.Człowiek o szerokim spojrzeniu na rynki energetyczne Polski i Europy pod kątem efektywności energetycznej, ekologii oraz czystego powietrza o które walczy od wielu lat.

  Grzegorz Najworsz

Ekspert w branży budowlanej, od wielu lat związany z TÜV Nord Polska. Posiada uprawnienia inspektora Nadzoru w branży konstrukcyjnej oraz jest wieloletnim członkiem Śląskiej okręgowej Izby Inżynierów budownictwa. Z pasja prowadzi liczne branżowe spotkania i szkolenia. W chwili obecnej pracuje nad wdrożeniem udziału w inspekcjach technicznych i budowlanych wielowirnikowców.

Michał Kaczmarczyk

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Inżynieria Środowiska, o specjalności Odnawialne Źródła Energii. Posiada stopień naukowy doktora inżyniera w dziedzinie Nauk o Ziemi. Zwolennik idei efektywności energetycznej, poszanowania energii i odnawialnych źródeł energii. Autor wielu publikacji, zarówno naukowych jak i popularnonaukowych z zakresu energetyki i ochrony środowiska. Redaktor naukowy monografii „Niska emisja od przyczyn występowania do sposobów eliminacji”.

Grzegorz Pełka

Inżynier Środowiska w specjalności Odnawialne Źródła Energii (OZE). Jest asystentem na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. Realizuje prace badawczo-rozwojowe w Laboratorium OZE w Miękini. Był projektantem i współwykonawcą kilku stanowisk badawczo-dydaktycznych  z zakresu OZE, m.in. Mobilnego Laboratorium Niskiej Emisji „POLoNEs”. 

Paweł Gałuszka

Wykształcenie techniczne, od bliska 20 lat związany z branżą budowlaną.
Od kilkunastu lat zatrudniony w Firmie Farby KABE Polska Sp. z o.o.

Obecnie na stanowisku Kierownik Działu Szkoleń.

bogdan szymańskiBogdan Szymański 

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – specjalność odnawialne źródła energii. Współautor programu komputerowego „kolektorek”, członek zespołu redakcyjnego GLOBEnergia. Autor wielu kursów min „Eko-Gmina”, „Samorządowy Menedżer ds. Energii” czy szkoleń z zakresu systemów fotowoltaicznych m.in. Solar+. Autor wielu poradników, w tym książki „Instalacje fotowoltaiczne”.

Grzegorz Burek 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Redaktor naczelny GLOBEnergii. Wieloletni działacz na rzecz zrównoważonego rozwoju. Propagator rozwoju rynku pomp ciepła i elektrowni fotowoltaicznych, jako dwóch uzupełniających się źródeł.

 

Organizatorzy

Organizatorzy

Patronat

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy GLOBEnergia: