Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych. Następnie należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

– dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej lub – w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Konkurs skierowany jest do następujących beneficjentów: jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, jednostek administracji rządowej, innych jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych, jednostek naukowych, instytucji edukacyjnych, szkół wyższych i przedsiębiorców.

Konkurs obejmuje rozbudowę lub przebudowę scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmujące źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem do budynku, likwidację istniejących indywidualnych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wraz z podłączeniem odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego lub lokalnych systemów ciepłowniczych oraz budowę nowych i modernizację istniejących źródeł ciepła w tym wykorzystujących OZE. Uzupełniająco dopuszcza się budowę lub modernizację systemów zarządzania energią. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

Niezbędne dokumenty: regulamin konkursuwzór wniosku o dofinansowaniewzór umowy o dofinansowanie oraz inne ważne informacje dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich. Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w kwietniu 2017 roku.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Redakcja GLOBEnergia

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia