Prezes URE przypomina o wynikającym z przepisów ustawy – Prawo energetyczne obowiązku sporządzenia przez operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD) sprawozdania półrocznego na temat wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji.

Dokument, który należy przekazać regulatorowi w terminie 30 dni od zakończenia półrocza, powinien zawierać: wykaz osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacji, a także dane dotyczące zarówno ilości energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci OSD, jak i rodzaju mikroinstalacji, jej lokalizacji oraz zainstalowanej mocy elektrycznej.

Termin złożenia pierwszego sprawozdania półrocznego upływa w dniu 30 stycznia 2014 r.

Jednocześnie Prezes URE informuje, że OSD, do których sieci nie ma przyłączonych mikroinstalacji, również zobowiązane są do przekazania informacji o tym fakcie.
Źródło: URE