Ulega zmianie treść programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)” Część 2) Biogazownie rolnicze – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najważniejsze zmiany w ww. programie:
 
1.      Ust. 7.3 pkt. 3 – Obniżono koszt całkowity przedsięwzięcia z wartości powyżej 10 mln zł na wartość powyżej 5 mln zł.  
2.      Ust. 7.4 – Zmieniono sformułowanie: „szczątek roślinnych i zwierzęcych” na: „biomasy pochodzenia rolniczego”,
3.      Ust. 7.4 – Usunięto zapisy dotyczące ograniczenia liczby wniosków składanych w ramach konkursu przez jednego wnioskodawcę,
4.      Ust. 8 – Zmieniono zapisy w kryterium 1.16,
5.     Ust. 8 i zał. 1 do programu – Dodano nowe kryterium selekcji wniosków uwzględniające gotowość realizacyjną (współczynnik korygujący),
6.      Ust. 9 pkt. 3 – Doprecyzowano zapis dotyczący podatku VAT,
7.      Ust. 9.1.2 pkt. 6 oraz ust. 9.2 pkt. 5 – Doprecyzowano zakres kosztów nadzoru.

Jednocześnie przypominamy, że w II połowie sierpnia 2013 r. planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków w III konkursie organizowanym w ramach ww. programu. Dokumentacja konkursowa zostanie zamieszczona niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Zarząd
Źróło: NFOŚiGW