Opłata OZE jest częścią rachunku pobieranego przez operatorów systemów dystrybucyjnych.

Kolejny rok z taka stawką opłaty OZE!

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii wprowadziła nową opłatę – Opłatę OZE.

  • W 2018 roku wysokość opłaty OZE wynosi 0,0 zł/MWh.
  • W 2017 roku wysokość opłaty OZE wynosiła 3,7 zł/MWh.

Jak informuje URE, w przypadku, gdy od dnia 1 stycznia 2019 r. nie zostanie wprowadzona do stosowania taryfa uwzględniająca stawkę opłaty OZE w wysokości, o której mowa ogłoszeniu, przedsiębiorstwo jest obowiązane w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi od dnia 1 stycznia 2019 r. stosować opłatę OZE według ustalonej stawki.

Na zasadach określonych w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii Prezes URE może dokonać zmiany stawki opłaty OZE nie częściej niż raz w roku, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 4 tej ustawy.

Czym jest opłata OZE?

Opłata OZE jest związana z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym i przeznaczana wyłącznie na pokrycie ujemnego salda, oraz kosztów działalności operatora rozliczeń energii odnawialnej.

Opłata OZE obliczana jest jako iloczyn stawki opłaty OZE oraz sumy ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorców końcowych.

Odpowiednio, przez odbiorcę należy rozumieć każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

Przez odbiorcę końcowego – odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek. Do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Koniecznym a zarazem wystarczającym warunkiem dla obciążenia danego wolumenu energii elektrycznej opłatą OZE jest, aby energia ta została:

  • zakupiona przez odbiorcę końcowego (w tym również od sprzedawcy, który zakupił energię na rynku bilansującym),
  • pobrana z sieci (w tym z sieci przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną) oraz
  • zużyta przez tego odbiorcę końcowego na własny użytek.

Zastrzec przy tym należy, iż przesłanki te muszą być spełnione łącznie.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia