Dla  większości  tych,  którzy  chcą  zbierać  energię  słoneczną  w  celu  zaspokoje nia  domowych  lub  firmowych  potrzeb  energetycznych,  świat  fotowoltaiki  jest  statyczny  i  płaski.

Nawet  wielkoskalowe farmy słoneczne zbudowane są z rzędów  sztywnych  paneli.  Możliwy  jest  jedynie  ruch związany z podążaniem paneli za ruchem Słońca po niebie.  Firma V3Solar opracowała urządzenie  fotowoltaiczne  w  kształcie  stożka,  które  rzekomo  generuje  ponad  20  razy  więcej  energii  elektrycznej  niż  płaskie  panele.  Wszystko  to  dzięki  kombinacji  soczewek  skupiających,  stożkowego  kształtu,  za awansowanej  elektroniki  i  dynamiczne mu obrotowi. Komórka wirowania V3 w rzeczywisto ści ma dwa stożki. Jeden z nich składa się z  setek trójkątnych ogniw fotowoltaicznych i  szczelnie zamkniętego zewnętrznego kon centratora  soczewek  obejmującego  sze reg zazębiających się pierścieni i kilka so czewek  cylindrycznych  rozmieszczonych  równo  wokół  zewnętrznej  powierzchni. 

Według  V3Solar  (wcześniej  Solarphasec)  stożek  został  ustawiony  pod  kątem  56  stopni,  aby  umożliwić  przechwytywanie  słonecznego  światła  na  więcej  sposobów  niż płaskie panele fotowoltaiczne. Soczewki  skupiają  światło  na  komór kach  fotowoltaicznych.  W  celu  rozwiąza nia  problemów  z  przegrzewaniem,  wnę trze stożka obraca się wokół własnej osi.  „Obrót  możliwy  jest  dzięki  zasilaniu  przez  małą  ilość  energii  elektrycznej,  która  pochodzi  ze  Słońca,”  powiedział  Robert  Styler  –  dyrektor  ds.  marketingu  firmy V3Solar. „To wymaga tylko jednego  wzmacniacza,  ponieważ  jednostka  unosi  się  na  magnesach.  Szybkość  wirowania  jest sterowana przez elektroniczne pętle sprzężenia zwrotnego w celu maksymali zacji produkcji”. Podczas testów nad nowym urządze niem  stwierdzono,  że  warstwa  komórek  fotowoltaicznych  nie  przekroczyła  95  stopni  Fahrenheita  (35  stopni  Celsjusza),  co oznacza, że moduł może pracować bez  przerwy przy 20-krotnym natężeniu światła.

Kolejne testy mają zanalizować wydaj ność  przy  40  i  50-,  a  następnie  75-krot nym natężeniu światła.  Firma  V3Solar  niedawno  połączyła  siły  z  Design  Nectar  w  celu  zakończenia  projektowania technicznego i handlowe go  swojego  urządzenia  (wymiary:  metr  wysokości i szerokości). Przedsiębiorstwo  właśnie  zabezpieczyło  swoją  pierwszą  umowę  licencyjną  na  dostawę  800.000  jednostek dużej farmie słonecznej.

Łukasz Sojczyński
Źródło: www.gizmag.com, www.falcovalkenburg.eu