1 263 mln € na OZE i poprawę efektywności energetycznej

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

shutterstock 37200688

Projekt  Umowy  Partnerstwa,  wyznaczający  główne  kierunki  wsparcia  z  Funduszy  Europejskich  w  latach  2014-2020,  zakłada  realizację  krajowego  programu  operacyjnego  dotyczącego gospodarki  niskoemisyjnej,  ochrony  środowiska,  przeciwdziałania  i  adaptacji  do  zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego.

Unijne środki z programu przeznaczone zostaną również na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Na tego rodzaju  inwestycje  przewidziane  jest  24,158  mld  euro,  czyli  ponad  100  mld  zł.  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, podobnie jak jego poprzednik POIiŚ 2007- 2013,  ma  przede  wszystkim  wspierać  rozwój  infrastruktury  technicznej  kraju,  co  w  efekcie przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz zwiększenia jej konkurencyjności.
 
1.  Główny cel Programu
Głównym  celem  POIiŚ  2014-2020  będzie  wsparcie  gospodarki  efektywnie  korzystającej z zasobów  i  przyjaznej  środowisku  oraz  sprzyjającej  spójności terytorialnej  i  społecznej. Zaproponowany cel główny wynika z jednego z priorytetów strategii Europa 2020. Dlatego w porównaniu do obecnie realizowanego POIiŚ 2007-2013, w nowym programie zostanie położony większy nacisk na wsparcie  gospodarki skutecznie korzystającej  z dostępnych  zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie.  Dzięki  zachowanej  w  ten  sposób  spójności  i  równowadze  pomiędzy  działaniami  inwestycyjnymi w infrastrukturę  oraz  wsparciu  skierowanemu  do  wybranych  obszarów  gospodarki,  program  będzie skutecznie realizował założenia unijnej strategii.
 
2.  Kto będzie mógł się ubiegać o wsparcie?
Beneficjentami  POIiŚ  2014-2020  będą  zarówno  podmioty  publiczne  (w  tym  jednostki  samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).

a.  Energetyka
*  jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
*  organy administracji publicznej oraz podległe jej organy, organizacje pozarządowe,
*  wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe,  
*  przedsiębiorstwa  energetyczne,  prowadzące  działalność  przesyłu,  dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego,
*  przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej;  
b.  Środowisko
*  jednostki  samorządu  terytorialnego  i  ich  związki  oraz  działające  w  ich  imieniu  jednostki organizacyjne,
*  administracja rządowa oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne,  
*  organizacje pozarządowe, jednostki naukowe,
*  przedsiębiorcy  oraz  podmioty  świadczące  usługi  publiczne  w  ramach  realizacji  obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami;  

c.  Transport
d.  Zdrowie
e.  Kultura


3.  Ile środków unijnych będzie dostępnych i na jakie inwestycje?
 
PRIORYTET I (Fundusz Spójności)  

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej (1 263 mln €):
*  produkcja,  dystrybucja  oraz  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii  (OZE),  np.  budowa, rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę bądź biogaz;
*  poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym;
*  rozwój  i  wdrażanie  inteligentnych  systemów  dystrybucji,  np.  budowa  sieci  dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia.
(...)

4.  Konsultacje POIiŚ 2014-2020
 
Do  udziału  w  konsultacjach  społecznych  zaproszeni  są  wszyscy  zainteresowani,  w  szczególności przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, partnerzy społeczno-gospodarczy, przedstawiciele administracji  rządowej  oraz  organizacji  pozarządowych.  Po  zakończeniu  konsultacji  wszystkie  uwagi
zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone w trakcie prac nad ostateczną wersją POIiŚ 2014-2020.  
 
Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Planowany terminarz spotkań przedstawia się następująco:
*  28 sierpnia 2013 r. w Warszawie;
*  18 września 2013 r. w Poznaniu;
*  4 października 2013 r. w Krakowie;  
*  21 października 2013 r. w Łodzi  
 
Treść całego komunikatu dostępna Tutaj

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego