1 grudnia 2020 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw nowelę ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, która zakłada stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Baza umożliwi zebranie informacji na temat budynków w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczące spalania paliw o nominale mocy cieplnej mniejsze niż 1 MW. CEEB będzie także uwzględniała informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów np. w naszych domach. W ewidencji znajdą się informacje dotyczące przede wszystkim naszych domów. Pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne. W sumie zgromadzone informacje będą dotyczyły ok. 5 mln budynków. Warto także wiedzieć, że za  budowę systemu CEEB odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Złożenie deklaracji jest obligatoryjne!

Wiele osób zastanawia się, czy złożenie deklaracji do CEEB jest obligatoryjne. Otóż tak – każdy właściciel i zarządca budynku, czyli np. domu, musi złożyć deklarację z informacją o źródle ciepła i spalania paliw. W przypadku mieszkania w bloku nie trzeba składać samodzielnie deklaracji, zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

Na wysłanie deklaracji każdy zobowiązany będzie miał czas do 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. Jeśli budynki są jeszcze na etapie budowy, to po jej zakończeniu, termin ten wynosi tylko 14 dni od momentu uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Złożenie wniosku będzie bardzo  łatwe. Można to zrobić przez internet. Deklaracje będzie można składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego.
Dokumenty można złożyć także w formie papierowej. Deklarację wówczas trzeba dostarczyć do właściwego dla budynku (!) urzędu.

GUNB wyjaśnia, że wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw stanowi niezwykle istotne rozwiązanie dla organów samorządowych. Przez złożone deklaracje zostaną zinwentaryzowane wszystkie źródła ciepła i spalania paliw, co w znaczący sposób ułatwi funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego.

Co będzie zawierała deklaracja?

Wiele osób ma wątpliwości, co do składania deklaracji oraz udzielenia informacji prywatnych. Uspokajamy, deklaracja wymaga podania informacji tylko w zakresie adresu budynku oraz źródła ciepła. Ponadto oczywiście trzeba podać podstawowe dane identyfikacyjne.
Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5) adres e-mail (opcjonalnie).

Nie przewiduje się sankcji za błędne wprowadzenie danych, nie taka była bowiem intencja ustawodawcy. Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie następnie zweryfikowana, np. przez kominiarza przeprowadzającego przegląd komina, który potwierdzi to co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji już tych istniejących.

W przypadku braku deklaracji – grzywna

Z czym trzeba się liczyć w przypadku niewywiązania się z obowiązku złożenia deklaracji? GUNB wyjaśnia, że przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu.

W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim samorząd „poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do urzędu w ramach czynnego żalu.

Źródło: GUNB

Redakcja GLOBEnergia