1 lipca rusza proces składania deklaracji do CEEB. Sprawdź swoje obowiązki!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Forum Budownictwa Energetycznego

Stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ma umożliwić zebranie informacji na temat budynków w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczących spalania paliw o nominale mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. W ten sposób polska administracja będzie miała dostęp do wiarygodnych informacji na temat stanu polskiego ogrzewnictwa w budownictwie mieszkalnym, ale nie tylko. Informacje pomogą przede wszystkim w dostosowaniu programów oraz strategii modernizacji budownictwa w Polsce. W ewidencji znajdą się informacje dotyczące przede wszystkim naszych domów. Pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne. W sumie zgromadzone informacje będą dotyczyły ok. 5 mln budynków.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe dla wszystkich

Każdy właściciel i zarządca budynku, czyli np. domu, musi złożyć deklarację z informacją o źródle ciepła i spalania paliw. Warto podkreślić, że w przypadku mieszkania w bloku nie trzeba składać samodzielnie deklaracji - zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie! Najemca nie ma obowiązku zgłaszania źródeł ciepła, obowiązek ten nałożony jest tylko na właściciela lub zarządcę budynku.

W przypadku budynków i lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli należy uznać spełnienie tego obowiązku odnoszącego się przecież do budynku. Brak jest również podstaw do karania tego współwłaściciela, który deklaracji nie złożył dla tego budynku.

Na wysłanie deklaracji każdy właściciel nieruchomości będzie miał czas do 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. Jeśli budynki są jeszcze na etapie budowy, to po jej zakończeniu termin ten wynosi tylko 14 dni od momentu uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Przez internet lub w wersji papierowej

Złożenie wniosku będzie bardzo łatwe. Można to zrobić przez internet. Deklaracje będzie można składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego.

Dokumenty można złożyć także w formie papierowej. Deklarację wówczas trzeba dostarczyć do właściwego dla budynku (!) urzędu.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku „nowo" powstałych budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw. W przypadku „starych" źródeł ciepła lub spalania paliw, termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej. GUNB uspokaja także gminy - planuje przeprowadzenie szkoleń, podczas których przekaże niezbędną wiedzę co do funkcjonowania CEEB. Pokaże jak prawidłowo wypełnić deklarację o użytkowanym źródle ciepła i jak ją następnie przesłać do systemu.

Deklaracja CEEB - wymagane informacje

Deklaracja wymaga podania informacji jedynie w zakresie adresu budynku oraz źródła ciepła. W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw. Ponadto trzeba podać podstawowe dane identyfikacyjne.Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (klasa kotła znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku kotła albo w jego instrukcji obsługi)
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5) adres e-mail (opcjonalnie).

Kto będzie weryfikował dane?

Regulacje przewidują mechanizmy kontroli i weryfikacji wskazywanych w deklaracji danych, w tym podawanego sposobu ogrzewania. Nie przewiduje się sankcji za błędne wprowadzenie danych, nie taka była bowiem intencja ustawodawcy. Kontrola będzie miała miejsce w trakcie czynności dokonywanych przez tzw. osoby uprawnione do wprowadzania danych i informacji do ewidencji, które dokonają inwentaryzacji budynku. Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie następnie zweryfikowana, np. przez kominiarza przeprowadzającego przegląd komina, który potwierdzi to co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji już tych istniejących.

Brak deklaracji = grzywna

Z czym trzeba się liczyć w przypadku niewywiązania się z obowiązku złożenia deklaracji? GUNB wyjaśnia, że przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim samorząd „poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do urzędu w ramach czynnego żalu.

Źródło: GUNB

Zobacz również