Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych zakłada  wspieranie inwestycji takich jak: budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni geotermalnej; modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię geotermalną oraz wykonanie lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się wykonania otworu badawczego.

Beneficjentami tychże działań mogą być przedsiębiorcy. Budżet konkursu wynosi 500 mln zł, a jego przewidziana forma finansowania to pożyczka preferencyjna lub pożyczka na zasadach rynkowych bądź inwestycja kapitałowa. Kwota pożyczki może wynieść od 1 do 90 mln złotych. W przypadku finansowania w formie inwestycji kapitałowej minimalna jej wartość musi wynieść 3 mln złotych, a maksymalny udział NFOŚiGW w kapitale zakładowym beneficjenta nie może przekroczyć 49%.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest udokumentowana możliwość odbioru energii cieplnej (w tym możliwość podłączenia źródła do istniejącej sieci ciepłowniczej). Ta oferta nie dotyczy rekreacyjnego wykorzystania wód geotermalnych ani balneologii.

Nabór wniosków odbędzie się w okresie od 8 sierpnia do 16 grudnia 2016 r. 

Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie obejmuje finansowanie termomodernizacji na warunkach zbliżonych do budynków o niskim zużyciu energii, które dodatkowo w strukturze budownictwa są miejscami o szczególnym znaczeniu – muzea, szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja, obiekty zabytkowe, obiekty sakralne z obiektami towarzyszącymi, domy studenckie lub inne przeznaczone na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania i nauki. Obiekty te nie mają możliwości skorzystania ze wsparcia w innych programach i z tego powodu właśnie im dedykowany jest niniejszy program NFOŚiGW.

Budżet konkursu także opiewa na kwotę 500 mln zł. Ubiegać się można o dotację do 85% kosztów kwalifikowanych lub preferencyjną pożyczkę do 50% kosztów kwalifikowanych – intensywność dofinansowania może być zostać zwiększona w przypadku zastosowania w budynku OZE lub systemu zarządzania energią.

Nabór rozpoczął się 1 sierpnia i potrwa do 30 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: NFOŚiGW