10 mln zł na inwestycje w biokomponenty

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Ministerstwo Gospodarki zachęca przedsiębiorców do składania wniosków w konkursie na dofinansowanie inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów.

Na ten cel przeznaczone zostało 10 mln zł. Zgłoszenia należy złożyć do 31 października 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin, wzory wniosku i umów o dofinansowanie są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Zainteresowani przedsiębiorcy mogą się również kontaktować z Departamentem Energii Odnawialnej MG, tel. 022 693 56 71, e-mail: sekretariatDEO@mg.gov.pl

Ponato Ministerstwo Gospodarki opublikowało raport "Opis i diagnoza stanu istniejącego SEKTOR BIOKOMPONENTÓW"

Diagnozę dotyczącą stanu i perspektyw rozwoju sektora wytwórców biokomponentów dokonano w oparciu o ogólnie dostępne analizy rynkowe, materiały wykonane na zlecenie Ministerstwa Gospodarki oraz opracowania własne. Opracowanie zawiera syntetyczne informacje dotyczące zarówno aktualnego stanu prawnego w Unii Europejskiej i w Polsce (rozdział 1), jak również prognozy dotyczące możliwych kierunków zmian polityki unijnej i związanymi z tym procesem przewidywanymi konsekwencjami dla branży wytwórców biokomponentów (rozdział 3, 4 i 5). W szczególności wskazano, iż projektowane zmiany systemowe oraz wzrastające wymagania wobec funkcjonujących i planowanych instalacji stanowią poważne wyzwanie dla przedsiębiorców, w kontekście konieczności zgromadzenia określonego kapitału niezbędnego do przeprowadzenia koniecznych inwestycji.

W związku z powyższym w przedłożonym materiale wskazano na potrzebę opracowania mechanizmów wsparcia dla analizowanego sektora oraz zawarto szczegółowe uzasadnienie dla modelu finansowania inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów i biopaliw ciekłych polegającego na udzielaniu dotacji bezzwrotnych (podsumowanie znajduje się w rozdziale 13). Ponadto, w przypadku inwestycji w biokomponenty (biopaliwa) kolejnych generacji finansowanie bezzwrotne powinno mieć zastosowanie głównie w związku z tym, iż umożliwia rozwiązanie występujących niedoskonałości rynku, wspieranie innowacyjnych technologii oraz zastosowanie w sytuacji, kiedy tego rodzaju działania mogą być nieopłacalne, ale są wymagane ze względu na konieczność zrealizowania określonego celu strategicznego (efekt ekologiczny). Udzielone dotacje będą stymulować działania niezmiernie istotne z punktu widzenia ochrony środowiska oraz obowiązku realizowania niskoemisyjnych celów, które Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie, w tym w szczególności wobec biokomponentów stosowanych z paliwach transportowych.

Aby pobrać cały raport kliknij TUTAJ

Źródło: Ministerstwo Gospodarki