Dzięki podpisanemu porozumieniu województwo śląskie ma zapewnioną ciągłość dinansowania projektów dot. ograniczania niskiej emisji.

 
Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot podpisali porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a WFOŚiGW w Katowicach dotyczące finansowania wymiany pieców węglowych.
 
Jak podaje na oficjalnej stronie WFOŚiGW w Katowicach, zawarcie porozumienia zapewnia ciągłość finansowania projektów z zakresu wymiany węglowych źródeł ciepła, które zostały pozytywnie ocenione, a dla których nie ma możliwości dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Fundusz informuje jednocześnie, że zgodnie z zapisami RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nie ma możliwości dofinansowania zakresu zadania związanego z modernizacją źródeł ciepła w części dotyczącej zabudowy niskoemisyjnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.

Możliwość taka, w zakresie zabudowy kotłów węglowych 4 i 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012, istnieje w ramach środków statutowych Funduszu, a zawarte porozumienie pozwoli na przedstawienie beneficjentom kompletnej oferty finansowania zadań.

Eksperci katowickiego Funduszu szacują, że na realizację zawartej umowy przeznaczonych zostanie około 10 milionów złotych. Każdego roku WFOŚiGW w Katowicach na zadania z zakresu ochrony atmosfery wydaje około 260 milionów złotych w postaci pożyczek oraz 21 milionów złotych w formie dotacji.
Źródło: WFOŚiGW w Katowicach